REKLAMA

VRG S.A.: wyniki finansowe

2022-08-26 06:00
publikacja
2022-08-26 06:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_GKVRG_1H22_Spr_finansowe_za_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_VRG_1H22_Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_GKVRG_1H22_Sprawozdanie_zarzadu_za_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_VRG_2022_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_VRG_2022_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
WYBRANE DANE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 585 537 416 114 126 121 91 511
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 65 198 895 14 043 197
III. EBITDA 119 611 54 233 25 763 11 927
IV. Zysk (strata) brutto 46 250 4 211 9 962 926
V. Zysk (strata) netto 36 418 2 848 7 844 626
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 624 26 235 9 396 5 770
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 217 -4 837 -1 770 -1 064
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -60 965 -55 494 -13 131 -12 204
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -25 558 -34 096 -5 505 -7 498
X. POZYCJE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XI. Aktywa, razem 1 484 987 1 494 392 317 264 324 910
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 598 762 604 728 127 924 131 480
XIII. Zobowiązania długoterminowe 244 495 271 044 52 236 58 930
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 339 610 318 316 72 557 69 208
XV. Kapitał własny 886 225 889 664 189 340 193 430
XVI. Kapitał zakładowy 49 122 49 122 10 495 10 680
XVII. Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840
XVIII. Rozwodniona liczba akcji 235 630 831 241 505 840 235 630 831 241 505 840
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 0,01 0,03 0,00
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,01 0,03 0,00
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,78 3,79 0,81 0,83
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,76 3,68 0,80 0,80
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,17 - 0,04 -
WYBRANE DANE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 279 457 202 876 60 193 44 616
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 132 -23 906 2 398 -5 257
XXVI. EBITDA 41 453 6 192 8 929 1 362
XXVII. Zysk (strata) brutto 916 -21 682 197 -4 768
XXVIII. Zysk (strata) netto 55 -17 844 12 -3 924
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 106 -6 385 10 146 -1 404
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 770 -2 205 -597 -485
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 101 -29 679 -7 776 -6 527
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 235 -38 269 1 773 -8 416
XXXIII. POZYCJE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXXIV. Aktywa, razem 966 178 986 685 206 422 214 525
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 314 391 295 096 67 169 64 160
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 117 705 134 794 25 147 29 307
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 186 240 149 390 39 790 32 480
XXXVIII. Kapitał własny 651 787 691 589 139 253 150 365
XXXIX. Kapitał zakładowy 49 122 49 122 10 495 10 680
XL. Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840
XLI. Rozwodniona liczba akcji 235 630 831 241 505 840 235 630 831 241 505 840
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 -0,08 0,00 -0,02
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,07 0,00 -0,02
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,78 2,95 0,59 0,64
XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,77 2,86 0,59 0,62
XLVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,17 - 0,04 -

Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów przeliczone na EURO zostały według średniego
kursu z dnia 30.06.2022 roku ogłoszonego przez NBP, który wynosił 4,6806
zł/EUR.


Dane porównywalne do poszczególnych pozycji
aktywów i pasywów przeliczono według kursu średniego ogłoszonego przez
NBP, na 31.12.2021 roku 4,5994 zł/EURO oraz na 30.06.2021 roku 4,5208
zł/EURO.


Poszczególne pozycje rachunku zysków
i strat oraz przepływów pieniężnych za I pólrocze 2022 zostały przeliczone
na EURO według kursu 4,6427 zł/EUR, który stanowi średnią arytmetycz
średnich kursów EURO ustalonych przez NBP na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego.


Dane porównywalne do poszczególnych pozycji
rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono według
kursu który stanowi średnią arytmetyczną średnich kursów EURO za I
półrocze 2021 i wynosił 4,5472 zł/EURO.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_GKVRG_1H22_Spr_finansowe_za I_polrocze_2022.pdf1_GKVRG_1H22_Spr_finansowe_za I_polrocze_2022.pdf Skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I półrocze 2022 roku

2_VRG_1H22_Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2022.pdf2_VRG_1H22_Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2022.pdf Jednostkowe skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku
3_GKVRG_1H22_Sprawozdanie_zarzadu_za_I_polrocze_2022.pdf3_GKVRG_1H22_Sprawozdanie_zarzadu_za_I_polrocze_2022.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2022 roku
4_VRG_2022_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf4_VRG_2022_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za I półrocze 2022 roku
5_VRG_2022_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf5_VRG_2022_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf Raport z przeglądu jednostkowego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-26 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2022-08-26 Marta Fryzowska Wiceprezeska Zarządu
2022-08-26 Łukasz Bernacki Wiceprezes Zarządu
2022-08-26 Michał Zimnicki Wiceprezes Zarządu
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki