REKLAMA

VIVID GAMES S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 07:09
publikacja
2021-04-30 07:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_w_2020_FIN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_2020_Vivid_Games_SA..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20201231_JSF_VIVID_GAMES_SA_SzB_20210429.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_O_STOSOWANIU_ZASAD_LADU_KORPORACYJNEGO_W_GRUPIE_KAPITALOWEJ_VIVID_GAMES_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Aktywa trwałe 32 138,45 33 177,60 6 964,21 7 790,91
II. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,00 922,16 0,00 216,55
III. Aktywa obrotowe 11 316,81 5 237,57 2 452,29 1 229,91
IV. Aktywa razem 43 455,26 39 337,33 9 416,50 9 237,37
V. Kapitał własny 21 481,13 16 394,74 4 654,83 3 849,89
VI. Kapitał podstawowy 3 228,58 2 974,34 699,61 698,45
VII. Zobowiązania długoterminowe, wtym: 12 788,29 9 681,21 2 771,15 2 273,38
VIII. Dłużne papiery wartościowe 6 037,50 0,00 1 308,29 0,00
IX. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 9 185,84 13 261,38 1 990,52 3 114,10
X. Dłużne papiery wartościowe 4 855,20 10 569,83 1 052,09 2 482,05
XI. Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi: 30 458,25 19 698,09 6 807,53 4 579,03
XII. Przychody ze sprzedaży 27 403,35 12 336,47 6 124,75 2 867,75
XIII. Koszt wytworzenia na własne potrzeby 3 054,90 7 361,62 682,78 1 711,29
XIV. Koszty działalności operacyjnej -27 850,05 -18 597,61 -6 224,59 -4 323,22
XV. Zysk (-strata) na sprzedaży 2 608,20 1 100,48 582,94 255,82
XVI. Zysk (-strata) na działalności operacyjnej 2 994,38 1 760,12 669,25 409,16
XVII. Całkowite dochody ogółem 2 095,38 430,95 468,33 100,18
XVIII. EBITDA 7 390,31 6 620,98 1 651,76 1 539,12
XIX. Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR) 0,07 0,01 0,01 0,00
XX. Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR) 0,07 0,01 0,01 0,00
XXI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 32 174 485 29 632 140 32 174 485 29 632 140
XXII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt. 32 174 485 29 632 140 32 174 485 29 632 140
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 306,85 4 261,81 1 409,60 990,70
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 967,11 -6 679,87 -439,66 -1 552,81
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 007,17 3 245,20 225,11 754,38
XXVI. Stan środków pieniężnych na koniec okresu 7 987,24 2 640,33 1 785,18 613,77


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano
następujące kursy:


1. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia:


31 grudnia 2020 roku – 1 EUR = 4,6148 PLN


31 grudnia 2019 roku – 1 EUR = 4,2585 PLN


2. Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów


- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca danego roku.


2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN


2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 FIN.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 FIN.pdf Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy w 2020
JSF 2020 Vivid Games SA..pdfJSF 2020 Vivid Games SA..pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020
20201231_JSF_VIVID_GAMES_SA_SzB_20210429.pdf20201231_JSF_VIVID_GAMES_SA_SzB_20210429.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania JSF
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ VIVID GAMES 2020.pdfOŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ VIVID GAMES 2020.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Ocena RN.pdfOcena RN.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdanie z działalności i sprawozdań finansowych
Oświadczenie RN.pdfOświadczenie RN.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Jarosław Wojczakowski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Hanna Gelo Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki