REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

2020-05-29 17:10
publikacja
2020-05-29 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKVG_Q12020_Rozszerzony_Skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKVG_Q12020_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane skonsolidowane
I. Przychody 27180 17253 6182 4014
II. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 1450 2069 330 481
III. Zyska/(strata) netto -7336 -3364 -1669 -783
IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -443 5992 -101 1394
V. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -265 -766 -60 -178
VI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -214 -210 -49 -49
VII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -922 5016 -210 1167
VIII. Aktywa trwałe 168418 169916 38309 39499
IX. Aktywa obrotwe 64267 56931 14618 13234
X. Kapitał własny -14901 -7717 -3389 -1794
XI. Zobowiązania 247586 234564 56317 54527
XII. Suma bilansowa 232685 226847 52927 52733
Dane jednostkowe
XIII. Przychody 19528 10817 4442 2517
XIV. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 510 1883 116 438
XV. Zyska/(strata) netto -2040 -1896 -464 -441
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -590 5351 -134 1245
XVII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -607 -757 -138 -176
XVIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -195 -21 -44 -5
XIX. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1392 4573 -317 1064
XX. Aktywa trwałe 57253 57722 13444 13418
XXI. Aktywa obrotwe 47824 43397 11230 1088
XXII. Kapitał własny 10766 12654 2528 2942
XXIII. Zobowiązania 94311 88465 22147 20565
XXIV. Suma bilansowa 105077 101119 24675 23506


Wybrane pozycje
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w
walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski średniego kursu EUR z dnia 31 marca 2020 roku 4,5523 PLN/EUR oraz
31 grudnia 2019 roku 4,2585 PLN/EUR.


Wybrane pozycje
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego
skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca
2020 roku i 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2019 roku (odpowiednio:
4,3936 PLN/EUR i 4,2978 PLN/EUR).


Wybrane dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego pozycję
VIII-XII i śródrocznego skróconego jednostkowego pozycję XX-XXIV
sprawozdania z sytuacji finanswoej zaprezentowane na dzień 31 marca 2020
r. oraz 31 grudnia 2019 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKVG_Q12020_Rozszerzony_Skonsolidowany.pdfGKVG_Q12020_Rozszerzony_Skonsolidowany.pdf Raport_Q12020
GKVG_Q12020_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdfGKVG_Q12020_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdf Raport_Q12020_zalacznik

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
2020-05-29 Andrzej Chmielecki Wiceprezes zarządu Andrzej Chmielecki
2020-05-29 Krzysztof Krygier Wiceprezes zarządu Krzysztof Krygier
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki