REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

2020-04-30 18:38
publikacja
2020-04-30 18:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
6_List_Prezesa_Zarzadu_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_OSWIADCZENIE_jednostkowe_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania_Vistal_Gdynia_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_RF_jednostkowe_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Sprawozdanie_z_dzialanosci_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Oswiadczenie_RN_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
I. Przychody 35978 41713 8363 9776
II. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej -1935 -3240 -450 -759
III. EBITDA 2521 1393 586 326
IV. Zysk/(Strata) netto 254333 -22278 59127 -5221
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
V. Aktywa trwałe 57722 53306 13555 12397
VI. Aktywa obrotowe 43397 89234 10191 20752
VII. Kapitał własny 12654 -250392 2971 -58231
VIII. Zobowiązania 88465 392932 20774 91380
IX. Suma bilansowa 101119 142540 23745 33149
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -31365 10008 -7291 2345
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1857 37099 -432 8695
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5567 -19519 1294 -4575
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego 5760 33415 1339 7831


Wartości pozycji rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania
z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone
według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z tabeli
nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 roku wynoszącego 4,2585 EUR/PLN, a
za rok 2018 po kursie średnim z tabeli nr 252/A/NBP/2018 z dnia
31.12.2018 roku wynoszącego 4,3000 EUR/PLN .


Wartości pozycji rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania
z całkowitych dochodów oraz rocznego skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 12 miesięcy zakończonych
31.12.2019 roku i 12 miesięcy zakończonych 31.12.2018 roku (odpowiednio:
4,3018 EUR/PLN i 4,2669 EUR/PLN).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
6_List_Prezesa_Zarządu_JSF.pdf6_List_Prezesa_Zarządu_JSF.pdf List
1_OŚWIADCZENIE_jednostkowe_JSF.pdf1_OŚWIADCZENIE_jednostkowe_JSF.pdf Oswiadczenie jednostkowe
2_JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania Vistal Gdynia 2019.pdf2_JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania Vistal Gdynia 2019.pdf Sprawozdanie bieglego jednostkowe
3_RF_jednostkowe_JSF.pdf3_RF_jednostkowe_JSF.pdf Sprawozdanie jednostkowe
4_Sprawozdanie_z_dzialanosci_JSF.pdf4_Sprawozdanie_z_dzialanosci_JSF.pdf Sprawozdanie z dzialanosci
5_Oświadczenie_RN_JSF.pdf5_Oświadczenie_RN_JSF.pdf Oświadczenie RN

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
2020-04-30 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
2020-04-30 Krzysztof Kriger Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kriger


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Małgorzata Skrzyniarz Główny Księgowy Małgorzata Skrzyniarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki