WAŻNE

UNIMA 2000 S.A: wyniki finansowe

2020-05-28 17:06
publikacja
2020-05-28 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_I_Q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. DANE SKONSOLIDOWANE * *
II. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 675 8 013 2 201 1 864
III. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -598 -167 -136 -39
IV. III. Zysk (strata) brutto -596 -207 -136 -48
V. IV. Zysk (strata) netto -590 -272 -134 -63
VI. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 361 -469 310 -109
VII. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 199 3 45 1
VIII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -595 425 -135 99
IX. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 965 -41 220 -10
X. IX. Aktywa, razem 26 522 28 433 5 826 6 677
XI. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 510 14 831 2 968 3 483
XII. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 434 1 596 315 375
XIII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 076 13 235 2 653 3 108
XIV. XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 13 012 13 602 2 858 3 194
XV. XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 601 642
XVI. XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVII. XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVIII. XVII. Kapitały mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,22 -0,10 -0,05 -0,02
XX. IXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,22 -0,10 -0,05 -0,02
XXI. XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,76 4,97 1,05 1,17
XXII. XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,76 4,97 1,33 1,35
XXIII. XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE JEDNOSTKOWE
XXIV. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 474 4 737 1 473 1 102
XXV. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -314 -327 -71 -76
XXVI. III. Zysk (strata) brutto -310 -368 -71 -86
XXVII. IV. Zysk (strata) netto -284 -345 -65 -80
XXVIII. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 134 -1 024 258 -238
XXIX. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 204 -5 46 -1
XXX. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -538 472 -122 110
XXXI. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 800 -557 182 -130
XXXII. IX. Aktywa, razem 23 960 25 467 5 263 5 121
XXXIII. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 728 11 951 2 357 2 143
XXXIV. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 301 1 416 286 431
XXXV. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 427 10 535 2 071 1 712
XXXVI. XIII. Kapitał własny 13 232 13 516 2 907 2 978
XXXVII. XIV. Kapitał podstawowy 2 735 2 735 601 636
XXXVIII. XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XXXIX. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,10 -0,13 -0,02 -0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XL. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,84 4,94 1,06 1,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


*Dane porównywalne wybranych danych finansowych skonsolidowanych i
jednostkowych dotyczących aktywów i pasywów prezentowane są na dzień
31.12.2019 roku.


Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średniego kursu
obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:


 - 31 marca
2019         4,3013
PLN / EURO (tabela 63/A/NBP/2018)


 - 31
grudnia 2019       4,2585
PLN / EURO (tabela 251/A/ NBP/2019)


 - 31 marca
2020         4,5523
PLN / EURO (tabela 63/A/NBP/2020)


Pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu średniego EURO stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień miesiąca:


- I kwartał  2019             
4,2978 PLN/EURO


- rok 2019                   4,3018
PLN /EURO

- I kwartał  2020
              4,3963 PLN/EURO

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
raport_I_Q_2020.pdfraport_I_Q_2020.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za I Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2020-05-28 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki