REKLAMA

ULMA Construccion SA: wyniki finansowe

2020-09-17 05:43
publikacja
2020-09-17 05:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20_ULMA_HY_Review_Report_conso_(P).T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_ULMA_HY_Review_Report_(P).T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA_PSr_062020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GRUPA_062020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2020 i I PÓŁROCZE 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 822 107 933 21 125 25 171
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 333 25 009 2 327 5 832
III. Zysk(strata) brutto 10 314 25 327 2 322 5 907
IV. Zysk (strata) netto 8 703 19 624 1 960 4 576
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 896 8 095 3 804 1 888
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 031) 10 385 (232) 2 422
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 991) (34 221) (3 600) (7 981)
VIII. Przepływy pieniężne netto (126) (15 741) (28) (3 671)
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję 1,66 3,73 0,37 0,87
X. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,66 3,73 0,37 0,87
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE - 30 CZERWCA 2020 R. i 31 GRUDNIA 2019 R.
XI. Aktywa razem 389 849 393 172 87 293 92 327
XII. Zobowiązania 52 011 49 040 11 646 11 516
XIII. Zobowiązania długoterminowe 12 501 12 161 2 799 2 856
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 39 510 36 879 8 847 8 660
XV. Kapitał własny 337 838 344 132 75 647 80 811
XVI. Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 354 2 468
XVII. Średnia ważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XVIII. Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 64,28 65,49 14,39 15,38
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2020 i I PÓŁROCZE 2019
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77 056 93 774 17 350 21 869
XXI. Zysk z działalności operacyjnej 4 700 20 844 1 058 4 861
XXII. Zysk (strata) brutto 5 456 23 030 1 228 5 371
XXIII. Zysk (strata) netto 4 624 18 145 1 041 4 231
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 441 4 693 2 801 1 094
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (917) 13 656 (206) 3 185
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 991) (32 471) (3 601) (7 572)
XXVII. Przepływy pieniężne netto (4 467) (14 122) (1 006) (3 293)
XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,88 3,45 0,20 0,81
XXIX. Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,88 3,45 0,20 0,81
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE - 30 CZERWCA 2020 R. i 31 GRUDNIA 2019 R.
XXX. Aktywa razem 369 405 374 689 82 715 87 986
XXXI. Zobowiązania 46 946 43 189 10 512 10 142
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 12 501 12 161 2 799 2 856
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 34 445 31 028 7 713 7 286
XXXIV. Kapitał własny 322 459 331 500 72 203 77 844
XXXV. Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 354 2 468
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XXXVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 61,35 63,08 13,74 14,81
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
20 ULMA HY Review Report conso (P).T.pdf20 ULMA HY Review Report conso (P).T.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 6 miesięcy 2020 r.
20 ULMA HY Review Report (P).T.pdf20 ULMA HY Review Report (P).T.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska S.A. za 6 miesięcy 2020 r.
SA_PSr_062020-sig.pdfSA_PSr_062020-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 6 miesięcy 2020 r.
Sprawozdanie_Zarządu_GRUPA_062020-sig.pdfSprawozdanie_Zarządu_GRUPA_062020-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. w okresie 6 miesięcy 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2020-09-16 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki