TXM S.A.: wyniki finansowe

2020-07-01 07:48
publikacja
2020-07-01 07:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JSF_1Q2020_TXM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_Zarzadu_GK_TXM_1Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 021 56 564 7 284 13 161
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (16 156) (13 548) (3 675) (3 152)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (17 770) (16 108) (4 042) (3 748)
IV. Zysk (strata) netto (17 770) (16 483) (4 042) (3 835)
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (17 770) (16 483) (4 042) (3 835)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 494 (5 419) 567 (1 261)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 (221) 4 (51)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 004) 5 609 (1 138) 1 305
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (2 491) (31) (567) (7)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,01 (0,42) 0,00 (0,10)
wg stanu na dzień 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XI. Aktywa razem 105 200 124 111 23 109 29 144
XII. Aktywa obrotowe 37 081 46 938 8 146 11 022
XIII. Aktywa trwałe 68 119 77 173 14 964 18 122
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 209 191 210 333 45 953 49 391
XV. Zobowiązania zablokowane do płatności 117 455 117 150 25 801 27 510
XVI. Zobowiazania długoterminowe 20 408 29 578 4 483 6 946
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 71 329 63 604 15 669 14 936
XVIII. Kapitał własny (103 991) (86 221) (22 844) (20 247)
XIX. Kapitał zakładowy 77 780 77 780 17 086 18 265
XX. Liczba akcji 1 944 500 000 38 890 000 1 944 500 000 38 890 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,05) (2,22) (0,01) (0,52)


Powyższe dane finansowe za I kwartał 2020 oraz 2019 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 marca 2020 roku – 4,5523 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2019 roku - 4,2585PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku – 4,3963
PLN / EUR i od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku - 4,2978LN / EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF_1Q2020_TXM.pdfJSF_1Q2020_TXM.pdf Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020
Spr_Zarządu_GK_TXM_1Q2020.pdfSpr_Zarządu_GK_TXM_1Q2020.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-07-01 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki