REKLAMA
PIT 2023

TRANS POLONIA S.A.: wyniki finansowe

2023-11-28 17:10
publikacja
2023-11-28 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 154 489 143 606 33 751 30 633
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 938 6 607 860 1 409
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 193 6 330 1 353 1 350
IV. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 4 672 5 394 1 021 1 151
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 4 564 6 038 997 1 288
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 021 16 145 3 719 3 444
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 211 -19 561 -701 -4 172
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 307 -13 290 -5 747 -2 835
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -12 496 -16 706 -2 730 -3 564
X. Aktywa razem 244 965 237 411 52 844 50 622
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 025 92 647 22 656 19 755
XII. Zobowiązania długoterminowe 52 655 47 464 11 359 10 120
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 52 370 45 183 11 297 9 634
XIV. Kapitał własny 139 940 144 765 30 188 30 867
XV. Kapitał zakładowy 2 285 2 285 493 487
XVI. Liczba akcji – w szt. 22 847 711 22 847 711 22 847 711 22 847 711
XVII. Zysk (strata) netto na akcję 0,25 0,29 0,05 0,06
XVIII. Wartość księgowa na akcję 7,45 7,71 1,61 1,64


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w następujący
sposób:


Pozycje bilansowe :


wg średniego kursu podanego przez Narodowy Bank Polski


na dzień 30 września 2023 roku – 4,6356 zł


na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4,6899 zł


Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych:


wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego
miesiąca


9 miesięcy 2023 roku – 4,5773 zł


9 miesięcy 2022 roku – 4,6880 zł


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q2023.pdfRaport 3Q2023.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu
2023-11-28 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2023-11-28 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki