TRANS POLONIA S.A.: wyniki finansowe

2019-09-23 17:15
publikacja
2019-09-23 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_1P2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_HY_TPG_IFRS_Review_Report_PAS_conso_condensed_(P).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_HY_TPG_IFRS_Review_Report_PAS_std_condensed_(P).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
SKONSOLIDOWANE - GRUPA KAPITAŁOWA TRANS POLONIA
I. Przychody netto ze sprzedaży 122 707 113 049 28 616 26 666
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 997 5 740 1 632 1 354
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 944 179 1 153 42
IV. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 3 856 -704 899 -166
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 3 856 -704 899 -166
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 120 3 999 2 593 943
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 857 20 886 433 4 927
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 161 -8 287 -4 002 -1 955
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -4 185 16 598 -976 3 915
X. Aktywa razem 296 942 247 198 69 836 57 488
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 183 533 134 920 43 164 31 377
XII. Zobowiązania długoterminowe 107 087 83 288 25 185 19 369
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 76 446 51 632 17 979 12 007
XIV. Kapitał własny 113 409 112 278 26 672 26 111
XV. Kapitał zakładowy 2 285 2 285 537 531
XVI. Liczba akcji – w szt. 22 847 711 22 847 711 22 847 711 22 847 711
XVII. Zysk (strata) netto na akcję 0,17 -0,03 0,04 -0,01
XVIII. Wartość księgowa na akcję 4,96 4,91 1,17 1,14
JEDNOSTKOWE - TRANS POLONIA
XIX. Przychody netto ze sprzedaży 7 110 6 637 1 658 1 565
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 291 -1 002 68 -236
XXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 976 4 461 1
XXII. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 915 418 447 99
XXIII. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 915 418 447 99
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -199 -682 -46 -161
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 835 23 729 1 128 5 597
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 049 -4 006 -1 411 -945
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 413 19 041 -329 4 491
XXVIII. Aktywa razem 126 859 126 845 29 835 29 499
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 533 39 694 9 533 9 231
XXX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 30 489 16 992 7 170 3 952
XXXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 10 044 22 702 2 362 5 279
XXXII. Kapitał własny 86 326 87 151 20 302 20 268
XXXIII. Kapitał zakładowy 2 285 2 285 537 531
XXXIV. Liczba akcji – w szt. 22 847 711 22 847 711 22 847 711 22 847 711
XXXV. Zysk (strata) netto na akcję 0,08 0,02 0,02 0,00
XXXVI. Wartość księgowa na akcję 3,78 3,81 0,89 0,89


Wybrane dane finansowe z I półrocza 2019 r. pochodzące ze
skonsolidowanego i jednostkowego bilansu (sprawozdania z sytuacji
finansowej) zaprezentowano na dzień 30 czerwca 2019 r.


Wybrane dane finansowe z I półrocza 2018 r. pochodzące ze
skonsolidowanego i jednostkowego bilansu (sprawozdania z sytuacji
finansowej) zaprezentowano na dzień 31 grudnia 2018 r


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport 1P2019.pdfRaport 1P2019.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2019 roku
19 HY TPG IFRS_Review Report PAS conso condensed (P).pdf19 HY TPG IFRS_Review Report PAS conso condensed (P).pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
19 HY TPG IFRS_Review Report PAS std condensed (P).pdf19 HY TPG IFRS_Review Report PAS std condensed (P).pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu
2019-09-23 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2019-09-23 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
2019-09-23 Mirosław Zubek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki