REKLAMA

TRAKCJA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-15 18:58
publikacja
2021-04-15 18:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GRUPA_list_prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Trakcja_i_Spolki_Trakcja.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niefinansowy_Grupy_Trakcja_i_Spolki_Trakcja_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_spolki_Trakcja_S.A._dotyczaca_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_spolki_Trakcja_S.A._w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_Trakcja_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 1 338 982 1 440 774 299 267 334 924
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -90 163 -288 390 -20 152 -67 039
III. Zysk (strata) brutto -119 858 -313 369 -26 789 -72 846
IV. Zysk netto za okres -109 986 -285 048 -24 582 -66 262
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej -109 785 -285 430 -24 537 -66 351
VI. Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł/ EUR) -1,27 -5,24 -0,28 -1,22
VII. Liczba akcji na koniec okresu ( w szt.) 86 450 976 86 450 976 86 450 976 86 450 976
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 174 -190 108 8 309 -44 193
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 272 4 601 508 1 070
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 001 176 293 -2 459 40 981
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 28 445 -9 214 6 358 -2 142
XII. stan na 31.12.2020 stan na 31.12.2019 stan na 31.12.2020 stan na 31.12.2019
XIII. Aktywa razem 1 477 756 1 484 320 320 221 348 555
XIV. Zobowiązania ogółem 1 140 640 1 058 836 247 170 248 641
XV. Zobowiązania długoterminowe 340 847 232 816 73 860 54 671
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 799 793 826 020 173 310 193 970
XVII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej) 331 594 420 243 71 854 98 683
XVIII. Kapitał własny razem 337 116 425 484 73 051 99 914
XIX. Kapitał podstawowy 69 161 69 161 14 987 16 241


Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunków przepływów
pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4742 (dla danych za rok
2020) oraz 4,3018 (dla danych za rok 2019), które są średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w
ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po
kursie 4,6148 (na dzień 31 grudnia 2020 roku) oraz 4,2585 (na dzień 31
grudnia 2019 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski
na dany dzień bilansowy.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GRUPA_list prezesa.pdfGRUPA_list prezesa.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja oraz Spółki Trakcja S.A. w 2020 roku
Raport niefinansowy Grupy Trakcja i Spółki Trakcja S.A. 2020.pdfRaport niefinansowy Grupy Trakcja i Spółki Trakcja S.A. 2020.pdf Raport niefinansowy Grupy KapitałowejTrakcja oraz Spółki Trakcja S.A. za 2020 rok
Ocena Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.pdfOcena Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.pdf Ocena Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. w sprawie Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. w sprawie Komitetu Audytu
SzB_GK_Trakcja_2020.pdfSzB_GK_Trakcja_2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2021-04-15 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu
2021-04-15 Arkadiusz Arciszewski Wiceprezes Zarządu
2021-04-15 Aldas Rusevičius Wiceprezes Zarządu
2021-04-15 Robert Sobków Członek Zarządu
2021-04-15 Adam Stolarz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Katarzyna Kocerka Dyrektor ds. Sprawozdawczości Finansowej Grupy Trakcja
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki