REKLAMA

TESGAS S.A.: wyniki finansowe

2020-11-20 08:24
publikacja
2020-11-20 08:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_TESGAS_za_3Q_2020_ost.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS
I. Przychody ze sprzedaży 76 082 92 932 17 128 21 569
II. Zysk na działalności operacyjnej 5 708 3 249 1 285 754
III. Zysk brutto 5 558 3 069 1 251 712
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 4 607 2 462 1 037 571
V. Zysk netto 4 607 2 462 1 037 571
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 4 645 2 447 1 046 568
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 757 7 885 1 521 1 830
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 158) (2 047) (261) (475)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 354) (3 534) (530) (820)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 244 2 304 730 535
XI. Aktywa razem 112 975 104 335 24 957 23 856
XII. Zobowiązania długoterminowe 11 819 8 753 2 611 2 001
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 507 22 703 4 972 5 191
XIV. Kapitał własny ogółem 78 649 72 878 17 374 16 663
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 77 773 71 958 17 181 16 453
XVI. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 507 2 595
XVII. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - - - -
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,41 0,22 0,09 0,05
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,41 0,22 0,09 0,05
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,93 6,34 1,53 1,45
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,93 6,34 1,53 1,45
WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A.
XXIII. Przychody ze sprzedaży 48 142 73 102 10 838 16 967
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej 2 534 877 571 204
XXV. Zysk brutto 2 535 1 221 571 283
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej 2 140 987 482 229
XXVII. Zysk netto 2 140 987 482 229
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 774 6 355 1 525 1 475
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 197) (1 094) (269) (254)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 398) (3 023) (540) (702)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 179 2 238 716 519
XXXII. Aktywa razem 99 004 91 983 21 871 21 032
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 10 173 7 362 2 247 1 683
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 16 966 17 319 3 748 3 960
XXXV. Kapitał własny ogółem 71 866 67 302 15 876 15 388
XXXVI. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 507 2 595
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) - - - -
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,19 0,09 0,04 0,02
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,19 0,09 0,04 0,02
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 6,33 5,93 1,40 1,36
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 6,33 5,93 1,40 1,36


Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano nastepujące
kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez
Narodowy Banko Polski:- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresy
sprawozdawczego: 30-09-2020: 4,5268 PLN/EUR, 30-09-2019 4,3736 PLN/EUR;-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na osttani dzień każdego miesiąca w danym okresie od:
01.01-30.09.20202 4,4420 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2019 4,3086 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TESGAS za 3Q 2020_ost.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TESGAS za 3Q 2020_ost.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TESGAS za okres 9 miesiecy zakończony dnia 30-09-2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-20 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2020-11-20 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
2020-11-20 Marzenna Kocik Człoenk Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki