REKLAMA

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2019-09-23 09:37
publikacja
2019-09-23 09:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Termo-Rex_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_przeglad_skons_GK_TERMORES_HY2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_przeglad__jednostk_TERMOREX_HY2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex
I. Aktywa trwałe 19526 17156 4592 3990
II. Rzeczowe aktywa trwałe 16413 15040 3860 3628
III. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 1438 565 338 131
IV. Inwestycje pozostałe 1414 1273 333 296
V. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 188 205 44 48
VI. Aktywa obrotowe 23835 14072 5606 3272
VII. Zapasy 1691 1498 398 347
VIII. Należności handlowe 17936 8693 4218 2009
IX. Należności z tyt. umów o usługi budowlane 2161 674 508 157
X. Pozostałe należności 1558 2904 366 675
XI. Suma aktywów i pasywów 43361 31228 10198 7262
XII. Kapitał własny 23229 20955 5463 4873
XIII. Kapitał podstawowy 11350 11350 2669 2640
XIV. Innw składniki kapitału własnego 5717 6393 1345 1487
XV. Zyski zatrzymane 3341 430 786 100
XVI. Zobowiązania długoterminowe 2289 1716 538 399
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 17843 8557 4196 1990
XVIII. Przychody ze sprzedaży 27370 34778 6383 8203
XIX. Zysk z działalności operacyjnej 3090 794 721 187
XX. Zysk netto 2266 634 528 150
XXI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -585 -1299 -136 -306
XXII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -139 -823 -32 -194
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 727 2044 170 482
XXIV. Przepływy pieniężne razem 3 -78 1 -18
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA
XXV. Aktywa trwałe 18805 17019 4423 3958
XXVI. Rzeczowe aktywa trwałe 15300 13960 3598 3247
XXVII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2585 2585 608 601
XXVIII. Inwestycje ozostałe 343 303 81 70
XXIX. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 119 135 28 32
XXX. Aktywa obrotowe 10029 6466 2359 1504
XXXI. Zapasy 1205 1178 283 274
XXXII. Należności handlowe 5456 2123 1283 494
XXXIII. Należności z tyt. umów o usługi budowlane 2068 285 486 66
XXXIV. Nalezności pozostałe 882 2576 207 599
XXXV. Aktywa finansowe 409 280 96 65
XXXVI. Suma aktywów i pasywów 28834 23485 6781 5462
XXXVII. Kapitał własny 20122 17953 4732 4175
XXXVIII. Kapitał podstawowy 11350 11350 2669 2640
XXXIX. Inne składniki kapitału własnego 6603 6393 1553 1486
XL. Zyski zatrzymane 2169 210 510 49
XLI. Zobowiązania długoterminowe 1516 1334 357 310
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 7196 4198 1692 976
XLIII. Przychody ze sprzedaży 13184 18820 3075 4439
XLIV. Zysk z działalności operacyjnej 2866 406 668 96
XLV. Zysk netto 2169 246 506 58
XLVI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 274 978 64 231
XLVII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -9 -833 -2 -196
XLVIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -280 -217 -65 -51
XLIX. Przepływy pieniężne razem -15 -72 -3 -17
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z działalności Grupy Termo-Rex za I półrocze 2019.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Termo-Rex za I półrocze 2019.pdf
Raport_przeglad_skons_GK_TERMORES_HY2019-sig.pdfRaport_przeglad_skons_GK_TERMORES_HY2019-sig.pdf
Raport_przeglad__jednostk_TERMOREX_HY2019-sig.pdfRaport_przeglad__jednostk_TERMOREX_HY2019-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2019-09-23 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki