REKLAMA

TEN SQUARE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2023-05-22 17:01
publikacja
2023-05-22 17:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TSG_raport_1Q23.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Płatności 123 593 142 551 26 243 30 675
II. Przychody netto 117 450 150 335 24 938 32 350
III. Koszt własny sprzedaży 19 328 15 855 4 104 3 412
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 414 29 392 -3 061 6 325
V. Zysk (strata) brutto -16 022 30 975 -3 402 6 665
VI. Zysk (strata) netto -12 845 25 585 -2 727 5 506
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 878 53 353 6 344 11 481
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 687 -23 728 -3 118 -5 106
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 471 -19 553 -312 -4 207
X. Aktywa trwałe 297 613 314 138 63 654 66 982
XI. Aktywa obrotowe 225 594 206 570 48 250 44 046
XII. Kapitał własny 334 923 342 465 71 634 73 022
XIII. Zobowiązania długoterminowe 47 986 68 221 10 263 14 546
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 140 297 110 022 30 007 23 459
XV. Liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 301 783 7 334 822 7 301 783
XVI. Średniważona liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 301 783 7 334 822 7 301 783
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) -1,75 3,50 -0,37 0,75
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XVIII. Przychody 103 766 142 493 22 033 30 662
XIX. Koszt własny sprzedaży 13 253 12 046 2 814 2 592
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 571 28 325 -2 669 6 095
XXI. Zysk (strata) brutto -14 152 29 789 -3 005 6 410
XXII. Zysk (strata) netto -10 679 25 291 -2 268 5 442
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 854 50 206 6 339 10 803
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 610 -22 369 -3 102 -4 813
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 431 -19 528 -304 -4 202
XXVI. Aktywa trwałe 309 015 322 105 66 092 68 681
XXVII. Aktywa obrotowe 193 661 176 391 41 420 37 611
XXVIII. Kapitał własny 324 301 328 947 69 362 70 139
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 45 896 65 893 9 816 14 050
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 132 478 103 656 28 335 22 102
XXXI. Liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 301 783 7 334 822 7 301 783
XXXII. Średniważona liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 301 783 7 334 822 7 301 783
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) -1,46 3,46 -0,31 0,75


dane
bilansowe za okres porównawczy
zaprezentowano
na dzień 31.12.2022r.

2023


2022
Kurs EUR/PLN
- dla danych bilansowych
4,6755


4,6899
- dla danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych
4,7096


4,6472
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TSG raport 1Q23.pdfTSG raport 1Q23.pdf raport

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-22 Maciej Zużałek Prezes Zarządu
2023-05-22 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki