STALPRODUKT: Powołanie osób zarządzajacych

2019-05-24 16:29
publikacja
2019-05-24 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Powołanie osób zarządzajacych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Stalprodukt S.A. w dniu 24 maja 2019 roku podjęła Uchwały o powołaniu osób zarządzających, tj. Pana Piotra Janeczka - na stanowisko Prezesa Zarządu Stalprodukt S.A. oraz Pana Łukasza Mentla - na stanowisko Członka Zarządu Stalprodukt S.A., na kolejną trzyletnią kadencję trwającą do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok.

Zgodnie z zapisem §2 ww. Uchwał, wchodzą one w życie ze skutkiem w dniu następującym po dniu wygaśnięcia trwającej kadencji, czyli po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok oraz uzyskaniu przez Pana Piotra Janeczka oraz Pana Łukasza Mentla absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

Poniżej przedstawiono kwalifikacje i przebieg kariery zawodowej obu nowo powołanych członków Zarządu.

Piotr Janeczek, lat 64, wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek - metalurgia, specjalność – fizyka metali i metaloznawstwo.

Kursy i szkolenia:

• „System zarządzania jakością” zgodny z wymogami norm PN-EN 29000/ISO serii 9000;
• kurs „Zarządzania strategicznego” organizowany przez Durham University Business School;
•kurs „Restrukturyzacja przedsiębiorstw” organizowany przez Intec Management Consultants International;
•kurs „Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym” organizowany przez Francusko-Polski Instytut Zarządzania Przemysłowego;
•Kurs dla kandydatów na doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Wpisany na listę kandydatów do rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

- 1982 -1992: pracownik Ośrodka Badawczo-Doświadczalnego Blach Elektrotechnicznych przy Hucie im. T. Sendzimira,
- 1992-2000: Prezes Zarządu Stalprodukt S.A.,
- 30 czerwca 1999 r.-30 czerwca 2000 r.: pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stalprodukt S.A. oraz Prezesa Zarządu Huty im. T. Sendzimira S.A.,
- 2000-2001: Prezes Zarządu Huty im. T. Sendzimira S.A. w Krakowie,
- styczeń 2002 r. – czerwiec 2004 r.: Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy Stalprodukt S.A.,
- czerwiec 2004 r. – do chwili obecnej: Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Stalprodukt S.A.

Powołany Prezes Zarządu nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.

Łukasz Mentel, lat 42, wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału Paliw i Energii oraz Wydziału Zarządzania.

Kursy i Studia Podyplomowe:
•Studia MBA, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytet w Bradford,
•Kurs dla kandydatów na Głównych Księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
•Studia Podyplomowe „MSR/MSSF w sprawozdawczości finansowej spółek” Instytut Rachunkowości i Podatków,
•Studium dla ekspertów i doradców podatkowych, Instytut Studiów Podatkowych.

Przebieg pracy zawodowej:

- 2002-2003: Kredyt Bank S.A. Pracownik działu restrukturyzacji i windykacji w pionie ryzyka kredytowego,
- 2003-2005: Cukier Królewski Sp. z o.o. Specjalista ds. zarządzania należnościami,
- od 2005 roku zatrudniony w Stalprodukt S.A. na stanowiskach:
*02.2005 r.–12.2013 r.: Kierownik działu zarządzania finansami i ryzykiem
*01.2014 r.– 07.2016 r.: Dyrektor Finansowy – Prokurent.
*07.2016 r. do chwili obecnej: Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy Stalprodukt S.A.

Powołany Członek Zarządu nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5. Pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Piotr Janeczek Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki