REKLAMA

SOLAR COMPANY S.A.: wyniki finansowe

2021-04-26 19:54
publikacja
2021-04-26 19:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_Grupy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
wybrane_dane_finansowe_skons.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Finansowe_Skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_Grupy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_spr_sk.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Infomacja_Zarzadu_ws_podmiotu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_ws_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_spr_skons.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 99 666 139 730 22 276 32 482
II. Koszty działalności operacyjnej 104 862 136 358 23 437 31 698
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 269 1 831 -1 625 426
IV. Zysk (strata) brutto -12 156 858 -2 717 199
V. Zysk (strata) netto -10 375 545 -2 319 127
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1) -3,46 0,18 -0,77 0,04
VIII. Aktywa trwałe 73 525 59 658 15 932 14 009
IX. Aktywa obrotowe 92 489 94 087 20 042 22 094
X. Kapitał własny 78 093 88 467 16 922 20 774
XI. Zobowiązania długoterminowe 61 430 38 978 13 311 9 153
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 492 26 300 5 741 6 176
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1) 26,03 29,49 5,64 6,92
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 610 18 380 3 936 4 273
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -764 -2 058 -171 -478
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 333 -18 454 -2 980 -4 290


1) liczba akcji na dzień 31.12.2019 oraz na dzień 31.12.2020 r. w ilości
3 000 000 szt.Do przeliczenia danych bilansowych na euro użyto
kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia
pozycji I-VII oraz XIV-XVI na euro użyto kursu będącego średnią
arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych
miesięcy 2020 roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Grupy.pdfList Prezesa Zarządu Grupy.pdf List Prezesa Zarządu
wybrane dane finansowe skons.pdfwybrane dane finansowe skons.pdf Wybrane dane finansowe skonsolidowane
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta.pdfSprawozdanie Biegłego Rewidenta.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta zawierające opinię i raport
Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane.pdfSprawozdanie Finansowe Skonsolidowane.pdf Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A
Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności spr sk.pdfOświadczenie Zarządu ws. rzetelności spr sk.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania
Infomacja Zarządu ws podmiotu.pdfInfomacja Zarządu ws podmiotu.pdf Informacja Zarządu w sprawie podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego
Oświadczenie RN ws KA.pdfOświadczenie RN ws KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu
Ocena RN spr skons.pdfOcena RN spr skons.pdf Ocena Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
2021-04-26 Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Violetta Wróbel Księgowa
2021-04-26 Łukasz Koralewski Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki