REKLAMA

ŚNIEZKA: wyniki finansowe

2021-09-15 17:09
publikacja
2021-09-15 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FFiL_Sniezka_SzD_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spolka_Sniezka_SF_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Sniezka_SSF_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sniezka_Raport_sp_gield_polrocz_skroc_jedn_IFRS_G_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sniezka_Raport_sp_gield_polrocz_skroc_skonsol_IFRS_H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 409 514 431 095 90 058 97 066
II. Zysk z działalności operacyjnej 45 978 64 116 10 111 14 436
III. Zysk brutto 46 221 63 601 10 165 14 321
IV. Zysk netto 39 001 52 391 8 577 11 796
V. - Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 36 494 47 836 8 026 10 771
VI. - Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 2 507 4 555 551 1 026
VII. Całkowity dochód za okres 39 997 48 229 8 796 10 859
VIII. - Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 36 606 44 525 8 050 10 025
IX. - Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 3 391 3 704 746 834
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 427 59 179 8 891 13 325
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (41 778) (62 517) (9 188) (14 076)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 229 (1 761) 3 349 (397)
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 13 878 (5 099) 3 052 (1 148)
XIV. Aktywa, razem 838 774 777 541 185 537 174 102
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 531 234 470 128 117 509 105 268
XVI. Zobowiązania długoterminowe 168 924 107 430 37 366 24 055
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 362 310 362 698 80 143 81 213
XVIII. Kapitał własny 307 540 307 413 68 028 68 834
XIX. - Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 279 264 277 169 61 773 62 062
XX. - Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 28 276 30 244 6 255 6 772
XXI. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 791 2 825
XXII. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XXIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,09 4,15 0,68 0,93
XXIV. - Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,89 3,79 0,64 0,85
XXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,09 4,15 0,68 0,93
XXVI. - Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,89 3,79 0,64 0,85
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,37 24,36 5,39 5,46
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,37 24,36 5,39 5,46
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 3,60 2,60 0,80 0,58
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
XXX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 241 382 308 728 53 084 69 514
XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 450 29 105 759 6 553
XXXII. Zysk (strata) brutto 39 324 66 320 8 648 14 933
XXXIII. Zysk (strata) netto 39 806 59 057 8 754 13 297
XXXIV. Całkowity dochód za dany okres 38 922 58 892 8 560 13 260
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (83 121) 32 569 (18 280) 7 333
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 048) (42 150) (450) (9 491)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 95 091 11 520 20 912 2 594
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 9 922 1 939 2 182 437
XXXIX. Aktywa razem 815 437 709 890 180 374 158 954
XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 606 261 491 990 134 105 110 163
XLI. Zobowiązania długoterminowe 395 771 188 442 87 544 42 195
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 210 490 303 548 46 560 67 969
XLIII. Kapitał własny 209 176 217 900 46 270 48 791
XLIV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 791 2 825
XLV. Liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XLVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,15 4,68 0,69 1,05
XLVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,15 4,68 0,69 1,05
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,58 17,27 3,67 3,87
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,58 17,27 3,67 3,87
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 3,60 2,60 0,80 0,58
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
FFiL_Sniezka_SzD_1H2021.pdfFFiL_Sniezka_SzD_1H2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka i FFiL Śnieżka SA za I półrocze 2021 wraz z oświadczeniem Zarządu
Spółka_Sniezka_SF_I_polrocze_2021.pdfSpółka_Sniezka_SF_I_polrocze_2021.pdf Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA , śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
Grupa_Sniezka_SSF_I_polrocze_2021.pdfGrupa_Sniezka_SSF_I_polrocze_2021.pdf Grupa Kapitałowa Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
Śnieżka_Raport_sp_giełd_półrocz_skroc_jedn_IFRS_G_2021.pdfŚnieżka_Raport_sp_giełd_półrocz_skroc_jedn_IFRS_G_2021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021
Śnieżka_Raport_sp_giełd_półrocz_skroc_skonsol_IFRS_H_2021.pdfŚnieżka_Raport_sp_giełd_półrocz_skroc_skonsol_IFRS_H_2021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-15 Piotr Mikrut Prezes Zarządu
2021-09-15 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki