ŚNIEZKA: wyniki finansowe

2019-05-16 17:04
publikacja
2019-05-16 17:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_1_KWARTAL_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 507 118 394 29 901 28 335
II. Zysk z działalności operacyjnej 17 276 14 482 4 020 3 466
III. Zysk brutto 17 120 12 652 3 983 3 028
IV. Zysk netto 14 109 10 528 3 283 2 520
V. - Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 14 035 10 248 3 266 2 453
VI. - Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 74 280 17 67
VII. Całkowity dochód za okres 15 318 13 286 3 564 3 180
VIII. - Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 14 606 12 813 3 398 3 066
IX. - Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 712 473 166 113
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (16 029) (22 617) (3 730) (5 413)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 033) (21 129) (2 567) (5 057)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 738 43 362 6 221 10 378
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem (324) (384) (75) (92)
XIV. Aktywa, razem 473 722 444 654 110 135 105 656
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 189 941 202 837 44 159 48 197
XVI. Zobowiązania długoterminowe 5 129 1 774 1 192 422
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 184 812 201 063 42 967 47 775
XVIII. Kapitał własny 283 781 241 817 65 976 57 459
XIX. - Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 277 364 237 426 64 484 56 416
XX. - Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 6 417 4 391 1 492 1 043
XXI. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 934 2 998
XXII. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XXIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,12 0,83 0,26 0,20
XXIV. - Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1,11 0,81 0,26 0,19
XXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,12 0,83 0,26 0,20
XXVI. - Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1,11 0,81 0,26 0,19
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 22,49 19,16 5,23 4,55
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 22,49 19,16 5,23 4,55
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 2,60 2,20 0,60 0,53
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
XXX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 114 877 105 252 26 729 25 190
XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 458 9 854 3 131 2 358
XXXII. Zysk (strata) brutto 12 665 28 777 2 947 6 887
XXXIII. Zysk (strata) netto 10 022 26 777 2 332 6 408
XXXIV. Całkowity dochód za dany okres 10 022 28 558 2 332 6 835
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (21 776) (26 432) (5 067) (6 326)
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 806) (2 292) (2 514) (550)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 607 27 163 6 888 6 501
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (2 976) (1 561) (692) (374)
XXXIX. Aktywa razem 444 988 428 872 103 454 101 906
XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 259 057 256 765 60 228 61 011
XLI. Zobowiązania długoterminowe 80 927 62 887 18 815 14 943
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 178 130 193 878 41 413 46 068
XLIII. Kapitał własny 185 931 172 107 43 227 40 895
XLIV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 934 2 998
XLV. Liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XLVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,79 2,12 0,18 0,51
XLVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,79 2,12 0,18 0,51
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,74 13,64 3,43 3,24
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,74 13,64 3,43 3,24
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,60 2,20 0,60 0,53
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT_1_KWARTAL_2019.pdfRAPORT_1_KWARTAL_2019.pdf Raport 1 kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Bożena Tabian Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki