REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2019-11-22 15:07
publikacja
2019-11-22 15:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Skyline_Investment_za_III_Q_2019_22112019-e.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 4 091 5 730 950 1 314
II. Koszt własny sprzedaży -3 418 -4 412 -793 -1 031
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 673 1 318 156 307
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 730 -2 062 -401 -483
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 634 -2 960 -379 -683
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -2 444 -19 927 -567 -4 645
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -2 440 -19 814 -566 -4 608
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -258 -866 -60 -199
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 260 -504 60 -118
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 34 1 518 8 353
XI. Suma bilansowa 86 709 63 481 20 159 14 555
XII. Aktywa trwałe 51 178 29 741 11 898 6 952
XIII. Aktywa obrotowe 35 531 33 740 8 260 7 855
XIV. Kapitał własny 48 996 29 664 11 391 6 849
XV. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 422 5 436
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 48 737 29 359 11 331 6 828
XVII. Udziały niesprawujące kontroli 259 305 60 70
XVIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 957 4 736 2 315 1 107
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 27 756 29 081 6 453 6 794
XX. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 21 800 000 23 321 000 21 800 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję 2,09 2,07 0,49 0,52
XXII. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 21 800 000 23 321 000 21 800 000
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,09 2,07 0,49 0,52
XXIV. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 18 260 000 23 321 000 18 260 000
XXV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,10 -0,02 -0,02 0,62
XXVI. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 18 260 000 23 321 000 18 260 000
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,10 -0,02 -0,02 0,62
Dane dotyczące Skróconego jednostkowego Sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 100 345 23 81
XXIX. Koszt własny sprzedaży 0 -322 0 -76
XXX. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 100 23 23 5
XXXI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 026 -794 -239 -187
XXXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -993 -810 -232 -191
XXXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -2 051 -11 485 -478 -2 709
XXXIV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -2 051 -11 485 -478 -2 709
XXXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -707 -938 -165 -221
XXXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 155 -37 36 -9
XXXVII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 523 957 122 226
XXXVIII. Suma bilansowa 35 087 33 509 8 157 7 683
XXXIX. Aktywa trwałe 26 222 24 250 6 096 5 560
XL. Aktywa obrotowe 8 865 9 259 2 061 2 123
XLI. Kapitał własny 31 071 30 549 7 224 7 004
XLII. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 422 5 227
XLIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 31 071 30 549 7 224 7 004
XLIV. Udziały niesprawujące kontroli 0 0 0 0
XLV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 938 711 218 163
XLVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 3 077 2 249 715 516
XLVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,33 2,07 0,31 0,30
XLIX. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,33 2,07 0,31 0,30
LI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
LII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,09 -0,49 -0,02 0,12
LIII. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
LIV. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,09 -0,49 -0,02 0,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment_za III Q 2019 22112019-e.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment_za III Q 2019 22112019-e.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A za III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Maciej Srebro Prezes Zarządu Maciej Srebro
2019-11-22 Jarosław Plewa Wiceprezes Zarządu Jarosław Plewa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki