REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2019-05-30 21:18
publikacja
2019-05-30 21:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Skyline_Investment_za_I_Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 1 924 7 351 448 1 723
II. Koszt własny sprzedaży -1 372 -6 117 -319 -1 434
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 552 1 234 128 289
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -399 -3 300 -93 -773
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -316 -14 288 -74 -3 349
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -555 530 -129 124
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -533 -3 260 -124 -764
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 63 31 133 15 7 296
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 172 -34 617 40 -8 113
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -322 3 377 -75 791
XI. Suma bilansowa 88 179 89 651 20 500 20 849
XII. Aktywa trwałe 51 851 52 827 12 055 12 285
XIII. Aktywa obrotowe 36 328 36 824 8 446 8 564
XIV. Kapitał własny 50 795 51 337 11 809 11 939
XV. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 422 5 423
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 50 528 51 074 11 747 11 878
XVII. Udziały niesprawujące kontroli 267 263 62 61
XVIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 924 9 948 2 307 2 313
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 27 459 28 366 6 384 6 597
XX. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję 2,17 2,19 0,50 0,51
XXII. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,17 2,19 0,50 0,51
XXIV. Średnia ważona liczba akcji w okresie 22 575 085 22 575 085 22 575 085 22 575 085
XXV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,02 -0,14 -0,01 -0,03
XXVI. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 22 575 085 22 575 085 22 575 085 22 575 085
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,02 -0,14 -0,01 -0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment_za I Q_2019.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment_za I Q_2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitalowej Skyline Investment S.A. za I kwartal 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Maciej Srebro Prezes Zarządu Maciej Srebro
2019-05-30 Jarosław Plewa Wiceprezes Zarządu Jarosław Plewa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki