REKLAMA

SILVAIR INC: wyniki finansowe

2020-09-30 18:01
publikacja
2020-09-30 18:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Silvair_H1_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Rady_Dyrektorow_Silvair_H1_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_Przegladu_SSF_Silvair_H1_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. USD w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 129 114 117 101
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 193 -1 518 -1 080 -1 343
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 444 -1 574 -1 308 -1 393
IV. Zysk (strata) okresu -1 365 -1 576 -1 236 -1 377
V. Aktywa razem 11 548 12 389 10 293 11 048
VI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 155 7 573 5 486 6 754
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -373 -856 -338 -757
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 088 -1 343 -985 -1 188
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 650 -106 589 -94
X. Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 -0,34 -0,11 0,30
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Silvair H1 2020.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Silvair H1 2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Silvair, Inc. za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
Sprawozdanie Rady Dyrektorów Silvair H1 2020.pdfSprawozdanie Rady Dyrektorów Silvair H1 2020.pdf Sprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności grupy kapitałowej Silvair, Inc. za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
Raport z Przegladu SSF Silvair H1 2020.pdfRaport z Przegladu SSF Silvair H1 2020.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Adam Gembala Członek Rady Dyrektorów - Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki