0,6180 zł
3,00% 0,0180 zł
Sfinks Polska SA (SFS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_SSF_GK_Sfinks_Polska_2019.09.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_2019.09_GK_Sfinks_Polska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu__GK_Sfinks_Polska_2019.09.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_2019.09_Sfinks_Polska_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 127 271 134 484 29 539 31 617
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 859) 532 (896) 125
III. Zysk (strata) brutto (17 164) (3 838) (3 984) (902)
IV. Zysk (strata) netto (14 560) (3 238) (3 379) (761)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 154 14 401 7 927 3 386
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 817) (6 149) (886) (1 446)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (35 621) (9 157) (8 267) (2 153)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (5 284) (905) (1 226) (213)
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) (0,47) (0,10) (0,11) (0,02)
X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,47) (0,10) (0,11) (0,02)
XI. Aktywa razem 302 123 142 188 69 079 33 067
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 314 486 140 013 71 906 32 561
XIII. Zobowiązania długoterminowe 176 692 33 691 40 400 7 835
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 137 794 106 322 31 506 24 726
XV. Kapitał własny (12 363) 2 175 (2 827) 506
XVI. Kapitał podstawowy 31 099 31 099 7 111 7 232
XVII. Liczba akcji (w szt.) 31 099 512 31 099 512 31 099 512 31 099 512
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,40) 0,07 (0,09) 0,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,40) 0,07 (0,09) 0,02
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0


a) przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj.: 4,3086 PLN.


b) przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,2535 PLN


c) aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
30.09.2019 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
30.09.2019 roku, tj.: 4,3736 PLN.


d) aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
31.12.2018 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
31.12.2018 roku, tj.: 4,300 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane_dane_SSF_GK_Sfinks_Polska_2019.09.pdfWybrane_dane_SSF_GK_Sfinks_Polska_2019.09.pdf Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks za okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.
SSF_2019.09_GK_Sfinks_Polska.pdfSSF_2019.09_GK_Sfinks_Polska.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.
Sprawozdanie_Zarządu _GK_Sfinks Polska_2019.09.pdfSprawozdanie_Zarządu _GK_Sfinks Polska_2019.09.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A.za okres od 01 stycznia 2019r. do 30 września 2019 r.
JSF_2019.09_Sfinks_Polska_SA.pdfJSF_2019.09_Sfinks_Polska_SA.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe Sfinks Polska S.A. sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 SYLWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2019-11-29 DOROTA CACEK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.