REKLAMA

SELENA FM S.A.: wyniki finansowe

2021-09-17 00:03
publikacja
2021-09-17 00:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Selena_2Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selena_FM_SA_2Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Selena_SZzDZ_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Selena_raport_z_przegladu_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selena_FM_SA_raport_z_przegladu_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z umów z klientami 787 669 602 179 173 221 135 586
II. Zysk z działalności operacyjnej 48 203 44 070 10 601 9 923
III. Zysk brutto 49 374 37 544 10 858 8 453
IV. Zysk netto 39 777 31 969 8 748 7 198
V. Zysk netto przypadający udziałom kontrolującym 39 788 31 896 8 750 7 182
VI. Całkowite dochody 37 576 28 591 8 264 6 438
VII. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 37 566 28 496 8 261 6 416
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -45 132 3 196 -9 925 720
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 675 -13 323 -3 667 -3 000
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 56 068 38 999 12 330 8 781
XI. Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.) 1,74 1,40 0,38 0,31
30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020
XIII. Suma aktywów 1 131 478 936 762 250 283 202 991
XIV. Zobowiązania długoterminowe 67 083 49 425 14 839 10 710
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 494 886 355 400 109 469 77 013
XVI. Kapitał własny 569 509 531 937 125 975 115 268
XVII. Kapitał podstawowy 1 142 1 142 253 247
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody z umów z klientami 446 491 321 963 98 190 72 493
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 403 22 478 5 147 5 061
XX. Zysk (strata) brutto 24 326 28 442 5 350 6 404
XXI. Zysk (strata) netto 24 674 26 032 5 426 5 861
XXII. Całkowite dochody 24 674 26 032 5 426 5 861
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -79 764 -18 753 -17 541 -4 222
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 434 8 194 2 954 1 845
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 63 817 27 512 14 034 6 195
XXVI. Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / eur/szt.) 1,08 1,14 0,24 0,26
30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020
XXVIII. Suma aktywów 702 805 605 117 155 460 131 125
XXIX. Zobowiązania 250 101 177 087 55 322 38 374
XXX. Kapitał własny 452 704 428 030 100 138 92 752
XXXI. Kapitał podstawowy 1 142 1 142 253 247


Wybrane
dane finansowe ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za okres 6 miesięcy pochodzą:-
z rachunku
zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i rachunku przepływów
pieniężnych za okres I - VI 2021 oraz
I - VI 2020- ze
sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na 30.06.2021 oraz na 31.12.2020Przeliczenie
przedstawionych pozycji na EUR zostało dokonane
wg następujących zasad:-
pozycje I - X oraz XVIII -
XXV przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,5472 za okres I - VI 2021
i 4,4413 za okres I
- VI 2020-
pozycje XIII - XVII oraz XXVIII
- XXXI przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,5208 kurs na dzień
30.06.2021 i
4,6148 kurs na dzień 31.12.2020


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK Selena 2Q2021.pdfGK Selena 2Q2021.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena
Selena FM SA 2Q2021.pdfSelena FM SA 2Q2021.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Selena FM S.A.
GK Selena SZzDZ 1H2021.pdfGK Selena SZzDZ 1H2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena
GK Selena raport z przeglądu_skonsolidowany.pdfGK Selena raport z przeglądu_skonsolidowany.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena
Selena FM SA raport z przeglądu_jednostkowy.pdfSelena FM SA raport z przeglądu_jednostkowy.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Selena FM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-17 Jacek Michalak Prezes Zarządu
2021-09-17 Sławomir Majchrowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki