REKLAMA

SEKO S.A.: wyniki finansowe

2021-05-07 07:15
publikacja
2021-05-07 07:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2021.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_SA_31.03.2021.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2021.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 996 47 852 10 935 10 885
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 508 1 539 330 350
III. Zysk (strata) brutto 1 321 1 193 289 271
IV. Zysk (strata) netto 1 072 984 234 224
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 897 5 834 1 290 1 327
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 388 3 249 -6 865 739
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 814 -1 087 615 -247
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -22 677 7 996 -4 960 1 819
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 145 537 138 306 31 229 29 970
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 912 61 753 14 572 13 382
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 779 12 091 2 313 2 620
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 185 40 760 10 339 8 832
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 625 76 553 16 657 16 589
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 143 144
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 0,15 0,04 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,16 0,15 0,04 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,67 11,51 2,50 2,49
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,67 11,51 2,50 2,49
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2021.pdf11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2021.pdf Pozostale informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2021 r.
11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_SA_31.03.2021.pdf11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_SA_31.03.2021.pdf Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za I kwartał 2021 r. podpisane elektronicznie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
2021-05-07 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 67 243 67 342 68 658
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 147 164 186
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 66 515 66 641 67 912
3. Należności długoterminowe 7 7 7
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 7 7 7
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 574 530 553
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 574 530 553
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 78 294 70 964 59 325
1. Zapasy 12 857 10 804 11 949
2. Należności krótkoterminowe 27 405 30 013 25 629
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 27 405 30 013 25 629
3. Inwestycje krótkoterminowe 37 336 29 911 21 020
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 37 336 29 911 21 020
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 30 110 10
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 226 29 901 21 020
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 696 236 727
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 145 537 138 306 127 983
PASYWA
I. Kapitał własny 77 625 76 553 75 969
1. Kapitał zakładowy 665 665 665
2. Kapitał zapasowy 71 328 71 328 67 310
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 560 7 010
4. Zysk (strata) netto 1 072 4 560 984
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 912 61 753 52 014
1. Rezerwy na zobowiązania 2 081 1 888 2 089
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 671 620 671
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 239 1 240 1 139
a) długoterminowa 338 338 272
b) krótkoterminowa 901 902 867
1.3. Pozostałe rezerwy 171 28 279
długoterminowe
a) krótkoterminowe 171 28 279
2. Zobowiązania długoterminowe 10 779 12 091 13 797
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 10 779 12 091 13 797
3. Zobowiązania krótkoterminowe 48 185 40 760 28 651
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 47 965 40 741 28 425
3.2. Fundusze specjalne 220 19 226
4. Rozliczenia międzyokresowe 6 867 7 014 7 477
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 867 7 014 7 477
a) długoterminowe 6 533 6 615 6 879
b) krótkoterminowe 334 399 598
P a s y w a r a z e m 145 537 138 306 127 983
Wartość księgowa 77 625 76 553 75 969
Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,67 11,51 11,42
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,67 11,51 11,42
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 52 454 52 454 49 649
- hipoteka kaucyjna z tytulu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500
- zastawy rejestrowe 25 954 25 954 23 149
Pozycje pozabilansowe, razem 52 454 52 454 49 649


W związku z zaciągnietymi pożyczkami na
zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na
zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 23 samochodach
osobowych i 4 samochodach dostawczych.Na dzień 31.03.2021
roku Spółka posiada 10 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o
odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 996 47 852
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 46 226 44 206
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 770 3 646
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 41 672 39 572
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38 410 36 479
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 262 3 093
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 324 8 280
IV. Koszty sprzedaży 4 737 4 687
V. Koszty ogólnego zarządu 1 810 1 838
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 777 1 755
VII. Pozostałe przychody operacyjne 270 232
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13
2. Dotacje 147 150
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19
4. Inne przychody operacyjne 110 63
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 539 448
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne 539 446
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 508 1 539
X. Przychody finansowe 121 62
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 7 62
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 110
3. Inne 4
XI. Koszty finansowe 308 408
1. Odsetki w tym: 114 168
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 194 240
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 1 321 1 193
XIII. Podatek dochodowy 249 209
a) część bieżąca 241 233
b) część odroczona 8 -24
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 1 072 984
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 648 5 638
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,15
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,15


Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby
akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie:
I kwartał 2021 - 0,70 zł; I kwartał 2020 - 0,85 zł.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 76 553 74 986 74 986
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 76 553 74 986 74 986
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 71 328 67 311 67 310
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 017
a) zwiększenia (z tytułu) 4 017
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 017
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 71 328 71 328 67 310
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 560 7 010 7 010
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 560 7 010 7 010
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 560 7 010 7 010
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 7 010
- podział zysku - przekazanie na kapitał obrotowy 4 017
- podział zysku - wypłata dywidendy 2 993
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 560 7 010
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 560 7 010
4. Wynik netto 1 072 4 560 984
a) zysk netto 1 072 4 560 984
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 77 625 76 553 75 969
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 77 625 74 273 75 969
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 072 984
II. Korekty razem 4 825 4 850
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 684 1 693
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -47 -104
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 115 165
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -13 2
5. Zmiana stanu rezerw 193 291
6. Zmiana stanu zapasów -2 053 -396
7. Zmiana stanu należności 2 608 6 026
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 098 -2 147
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -650 -680
10. Inne korekty -110
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 897 5 834
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 13 4 500
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 4 500
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 4 500
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych 4 500
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 31 401 1 251
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 460 1 131
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 29 990
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 29 990
- nabycie aktywów finansowych 29 990
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne 951 120
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -31 388 3 249
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 4 448 300
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 4 448 300
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 634 1 387
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 504 1 183
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 15 39
3. Odsetki 115 165
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 814 -1 087
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -22 677 7 996
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -22 675 8 099
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 104
F. Środki pieniężne na początek okresu 29 884 12 907
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 207 20 902
- o ograniczonej możliwości dysponowania 256 240
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2021.pdf10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2021.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2021 r.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki