REKLAMA

SECO/WARWICK S.A.: wyniki finansowe

2020-11-30 18:46
publikacja
2020-11-30 18:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RK_2020_III.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 282 776 337 324 63 659 78 291
II. Koszt własny sprzedaży -219 710 -257 836 -49 461 -59 842
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 069 16 552 2 492 3 842
IV. Zysk (strata) brutto 10 149 15 559 2 285 3 611
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 365 11 706 1 433 2 717
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 586 -13 181 4 634 -3 059
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 128 -7 306 -704 -1 696
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 194 -9 659 -2 070 -2 242
IX. Aktywa razem 446 201 455 581 98 569 106 982
X. Zobowiązania razem 251 021 265 988 55 452 62 460
XI. W tym zobowiązania krótkoterminowe 201 182 222 831 44 442 52 326
XII. Kapitał własny 195 180 189 593 43 117 44 521
XIII. Kapitał podstawowy 3 616 3 616 799 849
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 174 431 191 623 39 268 44 475
XV. Koszt własny sprzedaży -137 768 -150 402 -31 015 -34 908
XVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 825 13 609 2 887 3 159
XVII. Zysk (strata) brutto 12 270 13 000 2 762 3 017
XVIII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 364 10 464 2 108 2 429
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 057 -13 801 4 740 -3 203
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 307 -9 138 -1 195 -2 121
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 505 -9 424 -2 365 -2 187
XXII. Aktywa razem 357 575 386 824 78 991 90 836
XXIII. Zobowiązania razem 158 021 195 951 34 908 46 014
XXIV. W tym zobowiązania krótkoterminowe 128 959 164 308 28 488 38 583
XXV. Kapitał własny 199 554 190 873 44 083 44 822
XXVI. Kapitał podstawowy 3 616 3 616 799 849


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:- poszczególne pozycje śródrocznego skonsolidowanego oraz
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej- według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień okresu 30 września 2020r. -
4,5268 PLN/EUR; 31grudnia 2019r.- 4,2585 PLN/EUR,- poszczególne pozycje
śródrocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych- według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu 3kwartał 2020r.-
4,4420 PLN/EUR; 3 kwartał 2019r.- 4,3086 PLN/EUR, Wybrane dane finansowe
ze śródrocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z
sytuacji finansowej prezentowane są na koniec bieżącego kwartału i na
koniec poprzedniego roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RK_2020_III.pdfRK_2020_III.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, informację dodatkowe, dodatkowe noty i objaśnienia- III kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Sławomir Woźniak Prezes Zarządu
2020-11-30 Jarosław Talerzak Wiceprezes Zarządu
2020-11-30 Bartosz Klinowski Członek Zarządu
2020-11-30 Earl Good Członek Zarządu
2020-11-30 Piotr Walasek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki