REKLAMA

REMAK: wyniki finansowe

2021-04-30 05:41
publikacja
2021-04-30 05:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_SF_1Q2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_SF_1Q2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39542 46027 8649 10469
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2343 1653 512 376
III. Zysk (strata) brutto 2405 1325 526 301
IV. Zysk (strata) netto 1823 1126 399 256
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4416 4571 -966 1040
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -261 241 -57 55
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -413 -597 -90 -136
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5090 4215 -1113 959
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 166686 249964 35767 54166
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110212 195300 23649 42320
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 934 654 200 142
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68663 143943 14734 31192
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56474 54664 12118 11845
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7500 7500 1609 1625
XV. Liczba akcji (w szt.) 3000000 3000000 3000000 3000000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,61 0,38 0,13 0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,61 0,38 0,13 0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,82 18,22 4,04 3,95
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,82 18,22 4,04 3,95
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrocone_SF_1Q2021.xhtmlSkrocone_SF_1Q2021.xhtml Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2021
Skrocone_SF_1Q2021.xhtml.XAdESSkrocone_SF_1Q2021.xhtml.XAdES Podpisy zewnętrzne skróconego Sprawozdania Finansowego za I kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Aleksander Umiński Prezes Zarządu
2021-04-29 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
2021-04-29 Marcin Garlej Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki