REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

RELPOL: wyniki finansowe

2022-05-18 17:04
publikacja
2022-05-18 17:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_I_kw_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 555 32 196 8 727 7 042
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 086 2 700 664 591
III. Zysk (strata) brutto 3 118 2 779 671 608
IV. Zysk (strata) netto 2 380 2 209 512 483
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 902) 3 693 (840) 808
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 255) (3 081) (485) (674)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 816 (433) 606 (95)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (3 341) 179 (719) 39
IX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Na 31.03.2022 Na 31.12.2021 Na 31.03.2022 Na 31.12.2021
X. Aktywa razem 133 219 127 214 28 634 27 659
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 146 4 196 891 912
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 540 27 205 6 779 5 915
XIII. Kapitał własny ogółem 97 533 95 813 20 964 20 832
XIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 327 10 446
POZOSTAŁE
XV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,70 0,86 0,15 0,19
XVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,25 0,23 0,05 0,05
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,15 9,97 2,18 2,17
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO RELPOL S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 346 30 815 8 467 6 740
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 337 2 142 718 469
XXIII. Zysk (strata) brutto 3 249 2 256 699 493
XXIV. Zysk (strata) netto 2 496 1 770 537 387
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 528) 4 068 (759) 890
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 255) (3 026) (485) (662)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 816 (384) 606 (84)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (2 967) 658 (638) 144
XXIX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Na 31.03.2022 Na 31.12.2021 Na 31.03.2022 Na 31.12.2021
XXX. Aktywa razem 127 783 119 962 27 465 26 082
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 4 100 4 300 881 935
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 877 24 352 6 422 5 295
XXXIII. Kapitał własny 93 806 91 310 20 162 19 853
XXXIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 327 10 446
POZOSTAŁE
XXXV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,71 0,71 0,15 0,16
XXXVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,26 0,18 0,06 0,04
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,76 9,50 2,10 2,07
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_I_kw_2022.pdfSprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_I_kw_2022.pdf Raport skonsolidowany za I kw. 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-18 Krzysztof Pałgan Wiceprezes, p.o. Prezesa Zarządu
2022-05-18 Monika Kuriata Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki