REKLAMA

RELPOL: wyniki finansowe

2022-04-28 07:53
publikacja
2022-04-28 07:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
relpol_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
relpol_2021-12-31_pl.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_prezesa_do_rapo_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_prezesa_do_rapo_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_RELPOL_2022-04-26_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_RELPOL_2022-04-26_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_rocznych_spraw_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzial_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzial_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 133 592,00 120 989,00 29 184,00 27 041,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 178,00 9 225,00 2 005,00 2 062,00
III. Zysk (strata) brutto 8 396,00 10 072,00 1 834,00 2 251,00
IV. Zysk (strata) netto 6 578,00 7 787,00 1 437,00 1 740,00
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 342,00 12 570,00 1 822,00 2 809,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 101,00 -8 661,00 -3 080,00 -1 936,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 356,00 -2 590,00 1 607,00 -579,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 597,00 1 319,00 349,00 295,00
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
IX. Aktywa razem 127 214,00 107 866,00 27 659,00 23 374,00
X. Zobowiązania długoterminowe 4 196,00 5 252,00 912,00 1 138,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 27 205,00 13 681,00 5 915,00 2 965,00
XII. Kapitał własny 95 813,00 88 933,00 20 832,00 19 271,00
XIII. Kapitał zakładowy 48 046,00 48 046,00 10 446,00 10 411,00
POZOSTAŁE
XIV. Liczba akcji w szt. 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00
XV. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00
XVI. Zysk (strata) na 1akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,68 0,81 0,15 0,17
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,68 0,81 0,15 0,17
XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) 9,97 9,25 2,17 2,01
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) 9,97 9,25 2,17 2,01
XX. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
relpol_2021-12-31_pl.ziprelpol_2021-12-31_pl.zip Sprawozdanie skonsolidowane
relpol_2021-12-31_pl.zip.XAdESrelpol_2021-12-31_pl.zip.XAdES
List_prezesa_do_rapo_2021-12-31_pl.xhtmlList_prezesa_do_rapo_2021-12-31_pl.xhtml List prezesa do akcjonariuszy
List_prezesa_do_rapo_2021-12-31_pl.xhtml.xadesList_prezesa_do_rapo_2021-12-31_pl.xhtml.xades
SSF_RELPOL_2022-04-26_pl.xhtmlSSF_RELPOL_2022-04-26_pl.xhtml Sprawozdanie biegłego z badania sprawozdania skonsolidowanego
SSF_RELPOL_2022-04-26_pl.xhtml.xadesSSF_RELPOL_2022-04-26_pl.xhtml.xades
Ocena_rocznych_spraw_2021-12-31_pl.xhtmlOcena_rocznych_spraw_2021-12-31_pl.xhtml Ocena sprawozdania przez RN
Sprawozdanie_z_dzial_2021-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie_z_dzial_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie_z_dzial_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzial_2021-12-31_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki