REKLAMA

RELPOL: wyniki finansowe

2021-05-18 08:10
publikacja
2021-05-18 08:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_I_kw_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 196 33 592 7 042 7 641
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 700 2 255 591 513
III. Zysk (strata) brutto 2 779 2 909 608 662
IV. Zysk (strata) netto 2 209 1 772 483 403
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 693 3 689 808 839
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 081) (563) (674) (128)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (433) (2 898) (95) (659)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 179 228 39 52
IX. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Na 31.03.2021 Na 31.03.2020 Na 31.03.2021 Na31.03.2020
X. Aktywa razem 44 556 43 926 9 561 9 649
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 955 5 252 1 063 1 154
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 494 13 681 3 968 3 005
XIII. Kapitał własny ogółem 91 335 83 933 19 599 18 437
XIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 310 10 554
POZOSTAŁE
XV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,85 0,53 0,19 0,12
XVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,23 0,18 0,05 0,04
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,50 8,73 2,04 1,92
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTRKOWEGO
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 815 32 528 6 740 7 399
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 142 2 548 469 580
XXIII. Zysk (strata) brutto 2 256 3 135 493 713
XXIV. Zysk (strata) netto 1 770 2 037 387 463
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 068 3 726 890 848
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 026) (563) (662) (128)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (384) (2 898) (84) (659)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 658 269 144 61
XXIX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Na 31.03.2021 Na 31.03.2020 Na 31.03.2021 Na 31.03.2020
XXX. Aktywa razem 109 823 104 211 23 566 22 892
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 4 934 5 292 1 059 1 162
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 857 13 657 3 832 3 000
XXXIII. Kapitał własny 87 032 85 262 18 675 18 729
XXXIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 310 10 554
POZOSTAŁE
XXXV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,71 0,59 0,16 0,13
XXXVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 0,21 0,04 0,05
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,06 8,35 1,94 1,83
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_I_kw_2021.pdfSprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_I_kw_2021.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finanspwe GK Relpol za I kw. 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-18 Sławomir Bialik Prezes Zarządu
2021-05-18 Krzysztof Pałgan Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki