REKLAMA

RELPOL: wyniki finansowe

2019-11-14 07:30
publikacja
2019-11-14 07:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_III_kw_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 96 050 101 583 22 293 23 882
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 386 8 756 1 250 2 059
III. Zysk (strata) brutto 5 492 8 891 1 275 2 090
IV. Zysk (strata) netto 4 113 7 012 955 1 649
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 006 8 823 3 251 2 074
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 468) (5 139) (1 733) (1 208)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 508) (4 062) (1 278) (955)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 030 (378) 240 (89)
IX. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
X. Aktywa razem 106 883 106 176 24 438 24 692
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 725 3 835 1 309 892
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 407 21 078 4 437 4 902
XIII. Kapitał własny 81 751 81 263 18 692 18 898
XIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 985 11 173
POZOSTAŁE
XV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,69 0,99 0,16 0,23
XVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,43 0,23 0,10 0,06
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,51 8,46 1,95 1,97
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,42 0,40 0,10 0,09
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTRKOWEGO
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 481 94 701 21 037 22 264
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 515 8 451 1 297 1 987
XXIII. Zysk (strata) brutto 5 982 8 690 1 406 2 043
XXIV. Zysk (strata) netto 4 658 6 981 1 095 1 641
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 678 8 745 2 981 2 056
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 266) (5 045) (1 708) (1 186)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 379) (3 997) (1 265) (940)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 33 (297) 8 (70)
XXIX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
XXX. Aktywa razem 100 807 101 248 23 049 23 546
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 5 699 3 877 1 303 902
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 977 19 862 3 882 4 619
XXXIII. Kapitał własny 78 131 77 509 17 864 18 025
XXXIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 985 11 173
POZOSTAŁE
XXXV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,70 0,94 0,16 0,22
XXXVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,48 0,24 0,11 0,06
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,13 8,07 1,90 1,88
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,42 0,40 0,10 0,09
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie skonsolidowane GK Relpol za III kw 2019.pdfSprawozdanie skonsolidowane GK Relpol za III kw 2019.pdf Sprawozdanie skonsolidowane GK Relpol za III kw. 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Sławomir Bialik Prezes Zarządu
2019-11-14 Krzysztof Pałgan Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki