REKLAMA

REINO CAPITAL SA: wyniki finansowe

2022-11-29 07:51
publikacja
2022-11-29 07:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rnc_raport_kwartalny_3Q2022_2022-11-29-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
I. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01.2022 - 30.09.2022 1.01.2021 - 30.09.2021 1.01.2022 - 30.09.2022 1.01.2021 - 30.09.2021
II. Przychody netto ze sprzedaży 10 877 8 290 2 320 1 819
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 197 1 441 255 316
IV. Zysk (strata) brutto -23 1 419 -5 311
V. Podatek dochodowy 129 164 28 36
VI. Zysk (strata) netto -152 1 255 -32 275
VII. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej -152 -242 -32 -53
VIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,0019 0,0251 -0,0004 0,0054
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 659 -1 483 354 -325
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 426 -1 684 -4 997 -369
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 310 8 538 -279 1 873
XII. Przepływy pieniężne netto razem -23 077 5 372 -4 923 1 178
XIII. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XIV. Aktywa trwałe 48 824 24 786 10 026 5 389
XV. Wartość firmy 6 915 6 915 1 420 1 503
XVI. Zobowiązania długoterminowe 19 612 18 415 4 027 4 004
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 895 1 839 389 400
XVIII. Kapitał własny 40 312 40 464 8 278 8 798
XIX. Kapitał podstawowy 64 560 64 560 13 257 14 037
XX. Liczba akcji w szt. 80 700 000 80 700 000 80 700 000 80 700 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 0,50 0,10 0,11
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0


Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji
finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Kurs średni na
30.09.2022 - 4,8698 PLN, kurs średni na 31.12.2021 - 4,5994 PLN.


Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i
strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego
średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu. Kurs EUR/PLN - dla danych
bilansowych w okresie 1.01.2022 - 30.09.2022 - 4,6880 PLN, w okresie
1.01.2021 - 30.09.2021 - 4,5585 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
rnc_raport kwartalny 3Q2022_2022-11-29-sig.pdfrnc_raport kwartalny 3Q2022_2022-11-29-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny REINO Capital S.A za III Q 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki