REINO CAPITAL SA: wyniki finansowe

2020-04-30 22:14
publikacja
2020-04-30 22:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_RNC_BSSF_2019_sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
reino_rnc_raport_roczny_2019_list_do_akcjonariuszy_podp_2019-04-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
REINO_Capital_SF_skonsolidowane_31.12.2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
reino_rnc_raport_roczny_2019_szd_gk_31.12.2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
reino_rnc_oswiadczenie_ws._ladu_korporacyjnego_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RNC_raport_roczny_2019_oswiadczenie_komitet_audytu__RN_2020-04-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
reino_rnc_raport_roczny_2019_wybor_firmy_audytorskiej_oswiadczenie_zarzadu_2020-04-30-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RNC_raport_roczny_2019_oswiadczenie_wybor_firmy_audytorskiej__RN_202-04-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
reino_rnc_raport_roczny_2019_ocena_rn_2020-04-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01 - 31.12.2019 01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2019 01.01 - 31.12.2018
II. Przychody netto ze sprzedaży 3 312 658 770 154
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 787 -389 -648 -91
IV. Zysk (strata) brutto -2 347 -215 -546 -50
V. Podatek dochodowy -400 -85 -93 -20
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -1 947 -130 -453 -31
VII. Zysk netto z działalności zaniechanej 0 54 0 13
VIII. Zysk (strata) netto -1 947 -76 -453 -18
IX. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej -1 281 -116 -298 -27
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 978 -25 -460 -6
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 888 -29 -1 136 -7
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 025 -3 1 633 -1
XIII. Przepływy pieniężne netto razem 159 -58 37 -14
XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,0501 -0,0020 -0,0118 -0,0005
XV. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa trwałe 63 784 59 924 14 978 13 936
XVII. Wartość firmy 48 401 48 401 11 366 11 256
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 450 253 575 59
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 647 943 387 219
XX. Kapitał własny 64 340 59 859 15 109 13 921
XXI. Kapitał podstawowy 31 077 31 077 7 298 7 227
XXII. Liczba akcji w szt. 38 846 800 38 846 800 38 846 800 38 846 800
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,66 1,54 0,39 0,36
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0


Do przeliczenia danych
sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień
bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią
arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych
miesięcy danego okresu.Kurs
EUR/PLN - dla
danych bilansowych na
dzień 31.12.2019 - 4,2585 PLN; na dzień 31.12.2018 - 4,3000 PLN-
dla danych rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - na dzień 31.12.2019 - 4,3018 PLN; na dzień 31.12.2018 -
4,2669


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK RNC_BSSF 2019_sprawozdanie z badania.pdfGK RNC_BSSF 2019_sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za 2019 rok.
reino_rnc_raport roczny 2019_list do akcjonariuszy_podp_2019-04-30.pdfreino_rnc_raport roczny 2019_list do akcjonariuszy_podp_2019-04-30.pdf List do Akcjonariuszy
REINO Capital_SF skonsolidowane_31.12.2019-sig.pdfREINO Capital_SF skonsolidowane_31.12.2019-sig.pdf Sknsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za 2019 rok.
reino_rnc_raport roczny 2019_szd gk_31.12.2019-sig.pdfreino_rnc_raport roczny 2019_szd gk_31.12.2019-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za 2019 rok.
reino_rnc_oswiadczenie ws. ladu korporacyjnego 2019-sig.pdfreino_rnc_oswiadczenie ws. ladu korporacyjnego 2019-sig.pdf Oświadczenie ws. Ładu Korporacyjnego
RNC_raport roczny 2019_oświadczenie komitet audytu_ RN 2020-04-30.pdfRNC_raport roczny 2019_oświadczenie komitet audytu_ RN 2020-04-30.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
reino_rnc_raport roczny 2019_wybor firmy audytorskiej_oswiadczenie zarzadu 2020-04-30-sig.pdfreino_rnc_raport roczny 2019_wybor firmy audytorskiej_oswiadczenie zarzadu 2020-04-30-sig.pdf Oświadczenie Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej
RNC_raport roczny 2019 oświadczenie wybór firmy audytorskiej_ RN 202-04-30.pdfRNC_raport roczny 2019 oświadczenie wybór firmy audytorskiej_ RN 202-04-30.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. wyboru firmy audytorskiej
reino_rnc_raport roczny 2019_ocena rn_2020-04-30.pdfreino_rnc_raport roczny 2019_ocena rn_2020-04-30.pdf Ocena sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności przez Radę Nadzorczą

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Małgorzata Przeplasko Główna Ksiegowa Małgorzata Przeplasko
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki