REKLAMA

RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

2021-09-23 17:29
publikacja
2021-09-23 17:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_RANK_PROGRESS_SSF_i_JSF_1h2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_1P_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SSF_GK_Rank_Progress_SA_1h2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SF_Rank_Progress_SA_1h2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIA_ZARZADU.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 24 926 25 014 5 482 5 632
II. Zysk/strata na sprzedaży 2 842 3 114 625 701
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej (6 764) 4 980 (1 488) 1 121
IV. Zysk/strata brutto (4 528) (8 056) (996) (1 814)
V. Zysk/strata netto 1 359 (10 077) 299 (2 269)
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (21 034) 8 936 (4 625) 2 012
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 9 027 (3 704) 1 985 (834)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (6 622) (5 778) (1 456) (1 301)
IX. Przepływy pieniężne razem (18 629) (546) (4 097) (123)
X. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XI. Nieruchomości inwestycyjne 609 936 628 039 134 918 136 092
XII. Aktywa razem 825 447 854 817 182 589 185 234
XIII. Zobowiązania długoterminowe 196 359 205 881 43 435 44 613
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 189 037 210 244 41 815 45 559
XV. Kapitał własny 440 051 438 692 97 339 95 062
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 822 806
XVII. Liczba akcji (szt) 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550


-pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego
na dzień bilansowy tj. na dzień 30 czerwca 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5208
PLN, a na 31 grudnia 2020 r. kurs 1 EUR = 4,6148 PLN,-pozycje
sprawozdania z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych oraz
sprawozdania  z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od
1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5472 PLN, a za
okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. kurs 1 EUR = 4,4413
PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK RANK PROGRESS_SSF i JSF_1h2021.pdfGK RANK PROGRESS_SSF i JSF_1h2021.pdf Śródroczne skrócone SF GK Rank Progress SA i jednostkowe Rank Progress SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 1P_2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 1P_2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress SA w I półroczu 2021r
Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Rank Progress SA_1h2021.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Rank Progress SA_1h2021.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Rank Progress SA za I półrocze 2021r
Raport biegłego rewidenta z przeglądu SF Rank Progress SA_1h2021.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SF Rank Progress SA_1h2021.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu SF Rank Progress SA za I półrocze 2021r
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU.pdfOŚWIADCZENIA ZARZĄDU.pdf Oświadczenia Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
2021-09-23 Małgorzata Mroczka Wiceprezes Zarządu Małgorzata Mroczka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki