REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.:

2022-08-12 06:43
publikacja
2022-08-12 06:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
10082022_Raport_skonsolidowany_HY2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
10082022_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_HY2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_konso_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skonsolidowanego_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TFI_solo_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_jednostkowego_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży usług 51 322 25 394 11 054 5 585
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 665 4 931 2 082 1 084
III. Zysk (strata) brutto 9 539 8 472 2 055 1 863
IV. Zysk (strata) netto 7 869 7 199 1 695 1 583
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 490 10 868 6 783 2 390
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 261 -5 331 487 -1 172
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 847 22 356 -5 136 4 916
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 9 904 27 893 2 133 6 134
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) 0,27 0,41 0,06 0,09
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) 0,27 0,41 0,06 0,09
XI. Wartość księgowa na jedną akcję 1,35 1,54 0,29 0,34
XII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,35 1,54 0,29 0,34
XIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
XIV. POZYCJE BILANSU 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XV. Aktywa razem 186 743 196 190 39 896 42 656
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 107 226 106 601 22 908 23 177
XVII. Zobowiązania długoterminowe 15 670 16 088 3 348 3 498
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 91 556 90 513 19 560 19 679
XIX. Kapitał własny 79 517 89 589 16 988 19 478
XX. Kapitał zakładowy 5 883 5 883 1 257 1 279
XXI. Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu sprawozdawczego 58 834 238 58 834 238 58 834 238 58 834 238


Wybrane dane finansowe,
zaprezentowane powyżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania
finansowego przeliczono na EUR wg następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i
kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 czerwca 2022 r. w
wysokości 1 EUR = 4,6806 zł, na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 1
EURO = 4,5994, na dzień 30 czerwca 2021 r. w wysokości 1 EUR = 4,5208 zł,


- poszczególne pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono
według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca
2022 r., 31 grudnia 2021 r. oraz 30 czerwca 2022 r. (odpowiednio: 1 EUR
= 4,6427, 1 EUR = 4,5775 zł i 1 EUR = 4,5472 zł).


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
10082022_Raport_skonsolidowany_HY2022.pdf10082022_Raport_skonsolidowany_HY2022.pdf Raport Skonsolidowany
10082022_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy_HY2022.pdf10082022_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy_HY2022.pdf Sprawozdanie Zarządu
GK_konso_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF.pdfGK_konso_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF.pdf Raport Audytora z przeglądu środrocznego skrócocego skonsolidowanego SF
TFI_solo_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF.pdfTFI_solo_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF.pdf Raport Audytora z przeglądu środrocznego skrócocegojednostkowego SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-10 Sebastian Buczek Prezes Zarządu
2022-08-10 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2022-08-10 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu
2022-08-10 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2022-08-10 Paweł Pasternok Wiceprezes Zarządu
2022-08-10 Maciej Klimczak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki