REKLAMA

PartnerBud S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji Pakietu Robót nr 5/D3 - Wykonanie robót instalacyjnych i mechanicznych

2021-02-12 17:58
publikacja
2021-02-12 17:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-12
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji Pakietu Robót nr 5/D3 - Wykonanie robót instalacyjnych i mechanicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości („Emitent”) informuje, że w dniu 12 lutego 2021 roku został poinformowany przez Zarząd INSTAL – LUBLIN S.A. w Lublinie - spółki zależnej Emitenta („Spółka zależna”) o otrzymaniu w dniu 11 lutego 2021 r. przez Spółkę zależną obustronnie podpisanej umowy opatrzonej datą 2 lutego 2021 roku („Umowa”), zawartej pomiędzy Spółką zależną jako Wykonawcą a EP Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Zamawiającym, której przedmiotem jest wykonanie kompletnych robót instalacyjnych i mechanicznych wewnętrznych w budynku D3 w zakresie Shell & Core.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Spółkę zależną:
1. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić w terminie do dnia 20 marca 2021 roku,
2. wynagrodzenie ryczałtowe należne Spółce zależnej za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone w Umowie na kwotę 2.670.544,77 złotych (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 77/100) plus podatek VAT,
3. zgodnie z Umową ustalona została następująca kara umowna: jeżeli Wykonawca nie zakończy Robót w odpowiednim Terminie Wykonania lub nie dotrzyma Dat Kluczowych określonych w Warunkach Kluczowych, będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia. Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekraczać 10% całkowitego wynagrodzenia netto należnego Spółce zależnej na podstawie Umowy,
4. Umowa zastrzega uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
5. pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zawarcie Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Spółce zależnej na podstawie Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-12 Marcin Kubiczek Syndyk masy upadłości
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki