Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_I_kwartal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla zakładów ubezpieczeń
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2018-05-16
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 35 55 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
compliance@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU mln zł mln zł mln EUR mln EUR
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 5 831 5 768 1 396 1 345
III. Składki zarobione netto 5 458 5 072 1 306 1 183
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 830 251 199 59
V. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 2 474 1 679 592 391
VI. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (3 626) (3 710) (868) (865)
VII. Zysk brutto 1 399 1 259 335 294
VIII. Zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 640 940 153 219
IX. Zysk przypisywany właścicielom udziałów niekontrolujących 403 67 96 16
X. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 511 199 863 512 144 863 511 199 863 512 144
XI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 0,74 1,09 0,18 0,25
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 693) (1 741) (1 123) (406)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 929 1 954 1 419 456
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 193 17 525 4
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 3 429 230 821 54
Dane bilansowe stan na dzień 31.03.2018 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2017 r.
XVI. Aktywa 318 199 317 405 75 609 76 100
XVII. Kapitał podstawowy 86 86 20 21
XVIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 14 877 14 622 3 535 3 506
XIX. Udziały niekontrolujące 22 753 22 979 5 406 5 509
XX. Kapitały, razem 37 630 37 601 8 941 9 015
XXI. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 490 158 863 522 900 863 490 158 863 522 900
XXII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 17,23 16,93 4,09 4,06
II. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
XXIII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 3 769 3 696 902 862
XXIV. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 395 397 95 93
XXV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 125 37 30 9
XXVI. Zysk netto 258 343 62 80
XXVII. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXVIII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 0,30 0,40 0,07 0,09
Dane bilansowe stan na dzień 31.03.2018 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2017 r.
XXIX. Aktywa 43 918 42 388 10 436 10 163
XXX. Kapitał podstawowy 86 86 20 21
XXXI. Kapitały, razem 13 891 13 583 3 301 3 257
XXXII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXXIII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 16,09 15,73 3,82 3,77
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za I kwartał 2018.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za I kwartał 2018.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za I kwartał 2018 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-16 Paweł Surówka Prezes Zarządu Paweł Surówka
2018-05-16 Roger Hodgkiss Członek Zarządu Roger Hodgkiss
2018-05-16 Tomasz Kulik Członek Zarządu Tomasz Kulik
2018-05-16 Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu Maciej Rapkiewicz
2018-05-16 Małgorzata Sadurska Członek Zarządu Małgorzata Sadurska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl