REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

2022-09-09 08:48
publikacja
2022-09-09 08:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Sprawozdania_finansowe_GK_CORMAY_PZ_CORMAY_S.A_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Sprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Raport_z_przegladu_GK_CORMAY_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Raport_z_przegladu_PZ_CORMAY_S.A._I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 41 706 39 507 8 983 8 688
II. Koszt własny sprzedaży 25 068 22 698 5 399 4 992
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 854) 1 147 (399) 252
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (5 742) 2 893 (1 237) 636
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy (5 863) 2 748 (1 263) 604
VI. EBITDA* 375 3 195 81 703
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 167) (1 482) (1 113) (326)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 224 (1 985) 1 125 (437)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (411) (165) (89) (36)
X. Przepływy pieniężne razem przed skutkami zmian kursów walut (354) (3 632) (76) (799)
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) (0,069) 0,032 (0,015) 0,007
XII. Aktywa razem 94 407 99 687 20 170 21 674
XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 570 4 412 976 959
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 26 902 29 924 5 748 6 506
XV. Kapitał własny 62 935 65 351 13 446 14 209
XVI. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 17 990 18 308
XVII. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 0,78 0,16 0,17
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XIX. Przychody ze sprzedaży 24 213 23 388 5 215 5 143
XX. Koszt własny sprzedaży 16 613 14 712 3 578 3 235
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 954) 382 (421) 84
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 051) 91 (873) 20
XXIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy (4 051) 91 (873) 20
XXIV. EBITDA* (225) 2 124 (48) 467
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 104) (2 504) (453) (551)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 021) (1 632) (435) (359)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 626 (119) 781 (26)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem (499) (4 255) (107) (936)
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) (0,048) 0,001 (0,010) 0,000
XXX. Aktywa razem 101 712 103 124 21 731 22 421
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 22 328 18 054 4 770 3 925
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 541 17 022 3 320 3 701
XXXIII. Kapitał własny 63 843 68 048 13 640 14 795
XXXIV. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 17 990 18 308
XXXV. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,81 0,16 0,18


*wskaźnik EBITDA został zdefiniowany jako zysk (strata) z działalności
operacyjnej powiększony o koszt amortyzacji za okresDane
bilansowe zaprezentawane zostały na dzień 30 czerwca 2022 r., a
porównawcze dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2021 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1. Sprawozdania finansowe_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A_I półrocze 2022.pdf1. Sprawozdania finansowe_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A_I półrocze 2022.pdf
2. Sprawozdanie Zarządu_GK CORMAY_I półrocze 2022.pdf2. Sprawozdanie Zarządu_GK CORMAY_I półrocze 2022.pdf
3. Raport z przeglądu_GK CORMAY_I półrocze 2022.pdf3. Raport z przeglądu_GK CORMAY_I półrocze 2022.pdf
4. Raport z przeglądu_PZ CORMAY S.A._I półrocze 2022.pdf4. Raport z przeglądu_PZ CORMAY S.A._I półrocze 2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-09 Flavio Finotello Wiceprezes Zarządu
2022-09-09 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki