REKLAMA

PUŁAWY: wyniki finansowe

2021-09-09 18:32
publikacja
2021-09-09 18:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_skonsolidowanego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_jednostkowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_do_wynikow_za_II_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 2 088 113 1 606 982 459 209 361 827
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 358 441 384 805 78 827 86 642
III. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 102 162 158 452 22 467 35 677
IV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 82 884 139 960 18 227 31 513
V. Zysk/(strata) netto za okres 82 884 139 960 18 227 31 513
VI. Całkowity dochód za okres 84 998 135 782 18 692 30 573
VII. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 82 887 139 935 18 228 31 508
VIII. Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 85 001 135 757 18 693 30 567
IX. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
X. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 4,34 7,32 0,95 1,65
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 622 137 165 606 136 818 37 287
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (706 144) (71 154) (155 292) (16 021)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (46 649) (49 384) (10 259) (11 119)
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (130 656) 45 068 (28 733) 10 147
Wyszczególnienie na 30.06.2021r. na 31.12.2020r. na 30.06.2021r. na 31.12.2020r.
XV. Aktywa trwałe 4 172 699 3 800 341 923 000 823 512
XVI. Aktywa obrotowe 2 122 024 1 718 502 469 391 372 389
XVII. Aktywa razem 6 294 723 5 518 843 1 392 391 1 195 901
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 602 816 579 133 133 343 125 495
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 2 030 612 1 363 223 449 170 295 402
XX. Kapitał własny 3 661 295 3 576 487 809 878 775 004
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody ze sprzedaży 1 816 535 1 382 471 399 484 311 276
XXII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 310 204 353 106 68 219 79 505
XXIII. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 103 391 164 649 22 737 37 072
XXIV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 86 679 146 262 19 062 32 932
XXV. Zysk/(strata) netto za okres 86 679 146 262 19 062 32 932
XXVI. Całkowity dochód za okres 88 793 142 084 19 527 31 992
XXVII. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
XXVIII. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 4,53 7,65 1,00 1,72
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 599 752 173 807 131 895 39 134
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (685 050) (78 329) (150 653) (17 636)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (49 796) (46 980) (10 951) (10 578)
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (135 094) 48 498 (29 709) 10 920
Wyszczególnienie na 30.06.2021r. na 31.12.2020r. na 30.06.2021r. na 31.12.2020r.
XXXIII. Aktywa trwałe 4 208 510 3 834 890 930 922 830 998
XXXIV. Aktywa obrotowe 1 918 928 1 511 299 424 466 327 490
XXXV. Aktywa razem 6 127 438 5 346 189 1 355 388 1 158 488
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 550 386 526 647 121 745 114 121
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 923 263 1 254 546 425 425 271 853
XXXVIII. Kapitał własny 3 653 789 3 564 996 808 218 772 514


Do przeliczenia danych w pozycjach
dotyczących:- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs Euro,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na
ostatni dzień każdego miesiąca w raportowanym okresie, tj.:za
okres od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. - kurs 4,5472za
okres od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r. - kurs 4,4413,-
sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs Euro ustalony
przez NBP na ostatni dzień bilansowy, tj.:na
dzień 30 czerwca 2021r. - kurs 4,5208na
dzień 31 grudnia 2020r. - kurs 4,6148


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_skonsolidowanego.pdfRaport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_skonsolidowanego.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_jednostkowego.pdfRaport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_jednostkowego.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2021.pdfSprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2021.pdf Półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku.
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_I_polrocze_2021.pdfSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_I_polrocze_2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za
I półrocze 2021 roku.
Komentarz_do_wynikow_za_II_kwartal_2021.pdfKomentarz_do_wynikow_za_II_kwartal_2021.pdf Komentarz do wyników za II kwartał 2021 roku.
Oswiadczenie_Zarzadu_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy.pdfOswiadczenie_Zarzadu_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy.pdf Oświadczenie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-09 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2021-09-09 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
2021-09-09 Adam Lesiński Wiceprezes Zarządu
2021-09-09 Andrzej Skwarek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki