REKLAMA

PROTEKTOR: wyniki finansowe

2021-04-30 07:27
publikacja
2021-04-30 07:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_2020_-_SSF.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalności_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_-_rzetelnosc_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_-_wybor_audytora_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020_-_ocena_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020_-_wybor_audytora_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020_-_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 90 759 99 715 20 285 23 180
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 33 757 37 190 7 545 8 645
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 487 3 047 556 708
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 849 2 259 413 525
V. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 1 252 (519) 280 (121)
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 084 (491) 242 (114)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 186 6 634 1 383 1 542
VIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 3 092 (1 632) 691 (379)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 883) (3 035) (1 538) (706)
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 395 1 967 535 457
XI. Średni kurs PLN / EUR - - 4,4742 4,3018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
XII. Aktywa razem 99 014 93 450 21 456 21 945
XIII. Aktywa trwałe 40 977 36 141 8 879 8 487
XIV. Aktywa obrotowe 58 037 57 309 12 576 13 458
XV. Zobowiązania razem 47 449 44 820 10 282 10 525
XVI. Zobowiązania długoterminowe 15 035 16 261 3 258 3 818
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 414 28 559 7 024 6 707
XVIII. Kapitał własny 51 565 48 630 11 174 11 420
XIX. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 49 984 47 059 10 831 11 051
XX. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 074 2 248
XXI. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XXII. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,06 (0,03) 0,01 (0,01)
XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,06 (0,03) 0,01 (0,01)
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
XXVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu - - 4,6148 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2020.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Sprawozdanie z badania 2020 - SSF.PDFSprawozdanie z badania 2020 - SSF.PDF Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności 2020.pdfSprawozdanie z działalności 2020.pdf Sprawozdanie z działalności GK PRT oraz PRT za 2020 rok
Oświadczenie Zarządu 2020 - rzetelność SSF.pdfOświadczenie Zarządu 2020 - rzetelność SSF.pdf Oświadczenie Zarządu PRT
Oświadczenie Zarządu 2020 - wybór audytora SSF.pdfOświadczenie Zarządu 2020 - wybór audytora SSF.pdf Oświadczenie Zarządu PRT
Oświadczenie Rady Nadzorczej 2020 - ocena sprawozdań.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej 2020 - ocena sprawozdań.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PRT
Oświadczenie Rady Nadzorczej 2020 - wybór audytora SSF.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej 2020 - wybór audytora SSF.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PRT
Oświadczenie Rady Nadzorczej 2020 - komitet audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej 2020 - komitet audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PRT

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-04-30 Mariusz Drużyński Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Jarosław Grzegorczyk Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki