REKLAMA

PROCHEM: wyniki finansowe

2020-11-10 17:11
publikacja
2020-11-10 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ProchemSA_Skonsolidowany_Raport__III_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody ze sprzedaży 241617 223226 54393 51810
II. Zysk brutto ze sprzedaży 15033 13140 3384 3050
III. Zysk na działalności operacyjnej 5685 3645 1280 846
IV. Zysk do opodatkowania 5355 4823 1206 1119
V. Zysk netto z tego przypisany: 3897 4151 877 963
VI. Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3982 4110 896 954
VII. Udziałom niekontrolującym -85 41 -19 10
VIII. Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1,36 1,40 0,31 0,33
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2397 11515 540 2673
X. Środki pieniężna netto z działalności inwestycyjnej 5383 -72 1212 -17
XI. Środki pieniężna netto z działalności finansowej -4179 -9107 -941 -2114
XII. Przepływy pieniężne netto, razem 3601 2336 811 542
XIII. STAN NA DZIEŃ 30 września 2020 31 grudnia 2019 30 września 2020 31 grudnia 2019
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XIV. Suma Aktywów 263022 259375 58103 60908
XV. Aktywa trwałe, razem 116313 113488 25694 26650
XVI. Aktywa obrotowe, razem 146709 142114 32409 33372
XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 95638 91816 21127 21561
XVIII. Udziały niekontrolujące 6698 6797 1480 1596
XIX. Kapitał własny, ogółem 102336 98613 22607 23157
XX. Zobowiązania długoterminowe, razem 40744 45517 9001 10689
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 119942 115245 26496 27062
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej 32,59 31,28 7,20 7,35
XXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM SA
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXIV. Przychody ze sprzedaży 219507 187067 49416 43417
XXV. Zysk brutto ze sprzedaży 10131 8160 2281 1894
XXVI. Zysk na działalności operacyjnej 4000 2712 900 629
XXVII. Zysk do opodatkowania 3076 2682 692 622
XXVIII. Zysk netto 2302 2075 518 482
XXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) 0,78 0,71 0,18 0,16
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2498 6196 -562 1438
XXXI. Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 2344 259 528 60
XXXII. Środki pieniężne z działalności finansowej -2657 -6169 -598 -1432
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2811 286 -633 66
XXXIV. STAN NA DZIEŃ 30 września 2020 31 grudnia 2019 30 września 2020 31 grudnia 2019
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XXXV. Suma Aktywów 180156 177901 39798 41776
XXXVI. Aktywa trwałe, razem 74491 74609 16456 17520
XXXVII. Aktywa obrotowe, razem 105665 103292 23342 24255
XXXVIII. Kapitał własny, ogółem 48775 46473 10775 10913
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe, razem 24392 30665 5388 7201
XL. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 106989 100763 23635 23662
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 16,62 15,83 3,67 3,72
XLII. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ProchemSA_Skonsolidowany_Raport_ III_kwartal_2020.pdfProchemSA_Skonsolidowany_Raport_ III_kwartal_2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-10 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu
2020-11-10 Marek Kiersznicki Wiceprezes Zarządu
2020-11-10 Krzysztof Marczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki