PROCHEM: wyniki finansowe

2019-05-15 17:17
publikacja
2019-05-15 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_I_kwartal_2019_r._GK_PROCHEM_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A.
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody ze sprzedaży 42175 20027 9813 4793
II. Zysk brutto ze sprzedaży 4018 883 935 211
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1067 -1232 248 -295
IV. Zysk (strata) do opodatkowania 1207 -898 281 -215
V. Zysk (strata) netto z tego przypisany: 998 -973 232 -233
VI. Akcjonariuszom Jednostki Dominujacej 990 -949 230 -227
VII. Udziałom niekontrolującym 8 -24 2 -6
VIII. Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR)-przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,34 -024 0,08 -0,06
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE I PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
IX. Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6236 3472 1451 831
X. Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -231 -206 -54 -49
XI. Srodki pieniężne netto z działalności finansowej -4469 -23276 -1040 -5571
XII. Przepływy pieniężne netto, razem 1536 -20010 357 -4789
XIII. STAN NA DZIEŃ 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XIV. Suma aktywów 180614 149778 41991 34832
XV. Aktywa trwałe, razem 113272 86785 26334 20183
XVI. Aktywa obrotowe, razem 67342 62993 15656 14650
XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 84932 83940 19746 19521
XVIII. Udziały niekontrolujące 6478 6470 1506 1505
XIX. Kapitał własny, ogółem 91410 90410 21252 21026
XX. Zobowiązania długoterminowe, razem 30937 8404 7192 1954
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 58267 50964 13546 11852
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej 28,94 28,60 6,73 6,65
XXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM S.A.
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW STRAT
XXIV. Przychody ze sprzedaży 32226 9854 7498 2358
XXV. Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży 2474 -739 576 -177
XXVI. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 756 -1444 176 -346
XXVII. Zysk / (strata) do opodatkowania 558 -1326 130 -317
XXVIII. Zysk / (strata) netto 372 -1150 87 -275
XXIX. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą / rozwodniony (w PLN / EUR) 0,13 -0,30 0,03 -0,07
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXX. Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5874 3644 1367 872
XXXI. Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -214 -58 -50 -14
XXXII. Srodki pieniężne netto z działalności finansowej -4676 -16516 -1088 -3953
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 984 -12930 229 -3094
XXXIV. STAN NA DZIEŃ 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XXXV. Suma Aktywów 111809 91053 25994 21175
XXXVI. Aktywa trwałe, razem 68659 55234 15962 12845
XXXVII. Aktywa, obrotowe razem 43150 35819 10032 8330
XXXVIII. Kapitał własny, ogółem 43194 42822 10042 9959
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe, razem 23261 12631 5408 2937
XL. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 45354 35600 10544 8279
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 14,72 14,59 3,42 3,39
XLII. Srednia ważona liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport I kwartał 2019 r. GK PROCHEM S.A..pdfRaport I kwartał 2019 r. GK PROCHEM S.A..pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-15 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu
2019-05-15 Marek Kiersznicki Wiceprezes Zarządu
2019-05-15 Krzysztof Marczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki