REKLAMA

PROCAD S.A.: wyniki finansowe

2020-05-15 17:14
publikacja
2020-05-15 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PROCAD_SSSF_kwartalne_Q1_2020_vout.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 214 13 204 3 233 3 072
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 104 336 24 78
3. Zysk (strata) brutto 140 391 32 91
4. Zysk (strata) netto 89 288 20 67
5. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 89 288 20 67
6. Całkowity dochód (strata) ogółem 89 288 20 67
7. Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 89 288 20 67
8. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 753 483 171 112
9. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -446 19 -101 4
10. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -217 -139 -49 -32
11. Przepływy pieniężne netto - razem 90 363 20 84
12. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
13. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,01 0,03 0,00 0,01
14. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
I. Dane ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 31.03.2020 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.03.2020 Stan na 31.12.2019
1. Aktywa razem 23 582 23 581 5 180 5 537
2. Zobowiązania długoterminowe 1 774 1 705 390 400
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 035 5 192 1 106 1 219
4. Kapitał własny 16 773 16 684 3 685 3 918
5. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 16 773 16 684 3 685 3 918
6. Kapitał podstawowy 902 902 198 212
7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,86 1,85 0,41 0,43
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego PROCAD SA
8. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 204 12 081 3 231 2 811
9. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 116 329 26 77
10. Zysk (strata) brutto 152 383 35 89
11. Zysk (strata) netto 99 282 23 66
12. Całkowity dochód (strata) ogółem 99 282 23 66
13. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 602 670 137 156
14. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -467 19 -106 4
15. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -200 -136 -45 -32
16. Przepływy pieniężne netto netto - razem -65 553 -15 129
17. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
18. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,03 0,00 0,01
19. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Dane ze skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 31.03.2020 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.03.2020 Stan na 31.12.2019
1. Aktywa razem 22 827 22 132 5 014 5 197
2. Zobowiązania długoterminowe 1 777 1 700 390 399
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 008 4 489 1 100 1 054
4. Kapitał własny 16 042 15 943 3 524 3 744
5. Kapitał podstawowy 902 902 198 212
6. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,78 1,77 0,39 0,42
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PROCAD SSSF kwartalne Q1_2020 vout.pdfPROCAD SSSF kwartalne Q1_2020 vout.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2020-05-15 Janusz Szczęśniak Wiceprezes Zarządu
2020-05-15 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki