REKLAMA

PRIMETECH S.A.: wyniki finansowe

2021-03-29 19:15
publikacja
2021-03-29 19:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
pth-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
pth-2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_PTH___2020_.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_PTH___2020_.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_Primetech_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_Primetech_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza_PTH.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN__PTH_dot._KA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_PTH_dot._bieglego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 40 034,00 138 268,00 8 948,00 32 142,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 8 447,00 10 681,00 1 888,00 2 483,00
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej 7 200,00 121 128,00 1 609,00 28 158,00
IV. Zysk netto 7 200,00 120 620,00 1 609,00 28 039,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 462,00 40 819,00 1 891,00 9 489,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -105,00 170 116,00 -23,00 39 545,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 711,00 -219 814,00 -1 053,00 -51 098,00
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 3 646,00 -8 879,00 815,00 -2 064,00
IX. Średnioważona liczba akcji 15 609 833,00 15 609 833,00 15 609 833,00 15 609 833,00
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,46 7,73 0,10 1,80
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,46 7,73 0,10 1,80
XII. Aktywa razem 29 160,00 29 336,00 6 319,00 6 889,00
XIII. Zobowiązania i kapitał własny razem 29 160,00 29 336,00 6 319,00 6 889,00
XIV. Zobowiązania 18 217,00 25 565,00 3 948,00 6 003,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 652,00 751,00 141,00 176,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 17 565,00 24 814,00 3 806,00 5 827,00
XVII. Kapitał własny 10 943,00 3 771,00 2 371,00 886,00
XVIII. Kapitał zakładowy 15 610,00 15 610,00 3 383,00 3 666,00
XIX. Liczba akcji (w szt.) 15 609 833,00 15 609 833,00 15 609 833,00 15 609 833,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 0,70 0,24 0,15 0,06
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,70 0,24 0,15 0,06
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2020 i odpowiednio za rok 2019 przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
Kurs ten za rok 2020 wyniósł
1 EUR = 4,4742 PLN
za rok 2019
1 EUR = 4,3018 PLN

Pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2020 roku
1 EUR = 4,6148 PLN
na 31 grudnia 2019 roku
1 EUR = 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
pth-2020-12-31.zippth-2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PRIMETECH za rok 2020
pth-2020-12-31.zip.xadespth-2020-12-31.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PRIMETECH za rok 2020 podpis
Sprawozdanie Zarządu PTH _ 2020 .xhtmlSprawozdanie Zarządu PTH _ 2020 .xhtml Sprawozdanie Zarządu PRIMETECH za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu PTH _ 2020 .xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu PTH _ 2020 .xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu PRIMETECH za rok 2020 podpis
Informacja Zarządu.xhtmlInformacja Zarządu.xhtml Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań
Informacja Zarządu.xhtml.xadesInformacja Zarządu.xhtml.xades Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań podpis
SzB_GK_Primetech_2020.xhtmlSzB_GK_Primetech_2020.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok 2020
SzB_GK_Primetech_2020.xhtml.XAdESSzB_GK_Primetech_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok 2020 podpis
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą PTH.xhtmlOcena dokonana przez Radę Nadzorczą PTH.xhtml Ocena Sprawozdań przez RN wraz z uzasadnieniem
Oświadczenie RN PTH dot. KA.xhtmlOświadczenie RN PTH dot. KA.xhtml Oświadczenie RN w zakresie Komitetu Audytu
Oświadczenie RN PTH dot. biegłego.xhtmlOświadczenie RN PTH dot. biegłego.xhtml Oświadczenie RN w przedmiocie dokonania wyboru firmy audytorskiej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki