REKLAMA
WEBINAR

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Wcześniejszy wykup przez Emitenta obligacji serii 1/2017.

2019-10-16 15:11
publikacja
2019-10-16 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Wcześniejszy wykup przez Emitenta obligacji serii 1/2017.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu 2.356 (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii 1/2017 o wartości nominalnej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 235.600.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów sześćset tysięcy złotych), oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055 („Obligacje”), wyemitowanych w dniu 21 grudnia 2017 r., których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 21 grudnia 2020 r.
Datą Wcześniejszego Wykupu Obligacji będzie Data Płatności Odsetek za 8 Okres Odsetkowy, która przypada w dniu 21 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem pkt 7.3.2. Warunków Emisji Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, powiększonej o premię oraz kwotę odsetek narosłych do Daty Wcześniejszego Wykupu.
Wcześniejszy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi punkt 7.3 Warunków Emisji Obligacji.
Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez spółkę pod firmą BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-16 Mirosław Grzelak Prezes Zarządu
2019-10-16 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki