REKLAMA

PRAGMA INKASO S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 23:43
publikacja
2021-04-30 23:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pragma_Inkaso_oswiadczenie_BR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_roczne_sprawozdanie_finansowe_Pragma_Inkaso_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pragma_Inkaso_SSF_sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ogółem 3 240 38 502 724 7 784
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 902) 7 065 (872) 2 917
III. Zysk (strata) brutto (8 600) (12 372) (1 922) 1 045
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (6 642) (11 322) (1 485) (2 632)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 032 72 956 1 125 16 960
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 686) 4 295 (1 271) 998
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 253) (73 324) (1 398) (17 045)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (6 908) 3 927 (1 544) 913
IX. Aktywa, razem 161 298 187 304 34 952 45 538
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 517 136 334 7 696 32 015
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 938 84 545 1 070 19 853
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 580 51 790 6 626 17 273
XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 26 683 41 720 5 782 9 797
XIV. Kapitał własny Grupy Kapitałowej 34 756 50 969 7 531 11 969
XV. Kapitał zakładowy 3 680 3 680 797 887
XVI. Liczba akcji na koniec roku (w szt.) 3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
XVII. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (1,78) (3,08) (0,40) (0,72)
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (1,78) (3,08) (0,40) (0,72)
XIX. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 7,25 11,34 1,57 2,66
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 7,25 11,34 1,57 2,66
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


Podstawowe
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów
przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy
Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: a)
sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na
ostatni dzień odpowiedniego okresu: -
na
dzień 31 grudnia 2020 średni kurs wyniósł: 4,6148;-
na
dzień 31 grudnia 2019 średni kurs wyniósł: 4,2585; b) sprawozdanie
z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie
obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie:-
średnia
arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020: 4,47415;
- średnia
arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019: 4,3018.Przeliczenia
dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych
przez kurs wymiany.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pragma_Inkaso_oswiadczenie_BR.pdfPragma_Inkaso_oswiadczenie_BR.pdf Oświadczenie biegłego rewidenta
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Pragma Inkaso S.A. za 2020 rok.pdfSkonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Pragma Inkaso S.A. za 2020 rok.pdf Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Pragma Inkaso S.A. za 2020 rok
Pragma Inkaso_SSF_sprawozdanie_z_badania.pdfPragma Inkaso_SSF_sprawozdanie_z_badania.pdf Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso S.A. za 2020 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Michał Kolmasiak Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Krzysztof Błania Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki