POZBUD T&R S.A.: wyniki finansowe

2020-06-16 23:54
publikacja
2020-06-16 23:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_audytora_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_ws_rzetelnosci_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_2019_16.06.2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozbud_GK_sprawozdanie_bieglego_rewidenta_skonsolidowane_31.12.2019_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Pozbud_ok-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_KA_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
uchwala_RN_dotyczaca_oceny_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_2019_16.06.2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 196 393 130 458 45 654 30 574
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 982 12 724 5 807 2 982
III. Zysk (strata) brutto 16 845 8 402 3 916 1 969
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) 12 183 6 161 2 832 1 444
V. - z działalności kontynuowanej (tys. zł) 12 183 6 924 2 832 1 623
VI. - z działalności zaniechanej (tys. zł) 0 -763 0 -179
VII. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 -267 0 -63
VIII. Aktywa razem 378 011 377 205 88 766 87 722
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 119 208 136 079 27 993 31 646
X. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 23 187 0 5 445 0
XI. Należności krótkoterminowe 42 113 55 871 9 889 12 993
XII. Należności długoterminowe 1 004 1 003 236 233
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 139 947 143 603 32 863 33 396
XIV. Zobowiązania długoterminowe 68 431 76 153 16 069 17 710
XV. Kapitał własny 169 633 157 449 39 834 36 616
XVI. Kapitał zakładowy 26 774 26 774 6 287 6 227
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 648 9 592 1 313 2 248
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 483 5 264 -1 740 1 234
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 847 -4 837 -4 614 -1 134
XX. Zmiana stanu środków pieniężnych -21 682 10 019 -5 064 2 348
XXI. Liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,46 0,23 0,11 0,05
XXV. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,46 0,26 0,11 0,06
XXVI. - z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 -0,03 0,00 -0,01
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,46 0,23 0,11 0,05
XXVIII. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,46 0,26 0,11 0,06
XXIX. - z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 -0,03 0,00 -0,01
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,34 5,88 1,49 1,37
XXXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,34 5,88 1,49 1,37
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Oswiadczenie w sprawie wyboru audytora SSF.pdfOswiadczenie w sprawie wyboru audytora SSF.pdf Oświadczenie ws. wyboru aydytora
oświadczenie ws rzetelności SSF.pdfoświadczenie ws rzetelności SSF.pdf Oświadczenie ws. rzetelności
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF 2019_16.06.2020-sig-sig-sig.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF 2019_16.06.2020-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Pozbud GK_sprawozdanie biegłego rewidenta_skonsolidowane_31.12.2019_SSF.pdfPozbud GK_sprawozdanie biegłego rewidenta_skonsolidowane_31.12.2019_SSF.pdf Raport biegłego
List Prezesa Pozbud ok-sig.pdfList Prezesa Pozbud ok-sig.pdf List Prezesa Zarządu
oświadczenie KA RN.pdfoświadczenie KA RN.pdf Oświadczenie RN
uchwała RN dotycząca oceny sprawozdań.pdfuchwała RN dotycząca oceny sprawozdań.pdf Uchwała RN
Sprawozdanie Zarządu Grupy_2019_16.06.2020-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu Grupy_2019_16.06.2020-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2020-06-16 Agnieszka Grzmil Wiceprezes Zarządu Agnieszka Grzmil
2020-06-16 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 Wojciech Komer Prezes Zarządu Wojciech Komer
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki