POZBUD T&R S.A.: wyniki finansowe

2019-05-21 21:48
publikacja
2019-05-21 21:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
POZBUD_Raport_1Q2019_21.05.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 284 36 040 8 908 8 625
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 846 2 248 1 593 538
III. Zysk (strata) brutto 6 061 1 322 1 410 316
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) 4 996 1 573 1 162 376
V. - z działalności kontynuowanej (tys. zł) 4 996 1 573 1 162 376
VI. - z działalności zaniechanej (tys. zł) 0 0 0 0
VII. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 -42 0 -10
VIII. Aktywa razem 397 118 377 478 92 325 87 786
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 122 635 136 487 28 511 31 741
X. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 22 883 0 5 320 0
XI. Należności krótkoterminowe 47 673 55 870 11 083 12 993
XII. Należności długoterminowe 1 003 1 003 233 233
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 148 669 142 897 34 564 33 232
XIV. Zobowiązania długoterminowe 85 024 76 153 19 767 17 710
XV. Kapitał własny 163 425 158 428 37 994 36 844
XVI. Kapitał zakładowy 26 774 26 774 6 225 6 227
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 120 -6 951 -2 122 -1 664
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 -2 716 -13 -650
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 663 6 143 -387 1 470
XX. Zmiana stanu środków pieniężnych -10 841 -3 524 -2 522 -843
XXI. Liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,19 0,06 0,04 0,01
XXV. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,28 -0,14 0,07 -0,03
XXVI. - z działalności zaniechanej (PLN) -0,03 0,00 -0,01 0,00
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,19 0,06 0,04 0,01
XXVIII. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,29 -0,14 0,07 -0,03
XXIX. - z działalności zaniechanej (PLN) -0,03 0,00 -0,01 0,00
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,10 5,92 1,42 1,38
XXXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,10 5,92 1,42 1,38
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 436 29 879 5 453 7 151
XXXIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 545 2 163 359 518
XXXIV. Zysk (strata) brutto 802 1 364 187 326
XXXV. Zysk (strata) netto 764 1 615 178 387
XXXVI. Aktywa razem 331 346 329 604 77 034 76 652
XXXVII. Rzeczowe aktywa trwałe 122 534 134 832 28 488 31 356
XXXVIII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 12 672 0 2 946 0
XXXIX. Należności krótkoterminowe 50 202 34 785 11 671 8 090
XL. Należności długoterminowe 1 003 1 003 233 233
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 102 164 101 175 23 752 23 529
XLII. Zobowiązania długoterminowe 74 281 74 292 17 269 17 277
XLIII. Kapitał własny 154 901 154 137 36 013 35 846
XLIV. Kapitał zakładowy 26 774 26 774 6 225 6 227
XLV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 257 -6 924 -1 921 -1 657
XLVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 -2 716 -10 -650
XLVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 544 6 169 -1 523 1 476
XLVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -14 843 -3 471 -3 454 -831
XLIX. Liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
L. Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
LI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
LII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 0,03 0,06 0,01 0,01
LIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,03 0,06 0,01 0,01
LIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,79 5,76 1,35 1,34
LV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,79 5,76 1,35 1,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
POZBUD_Raport_1Q2019_21.05.2019.pdfPOZBUD_Raport_1Q2019_21.05.2019.pdf Raport_1Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-21 Tadeusz Andrzejak Prezes Zarządu Tadeusz Andrzejak
2019-05-21 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak
2019-05-21 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki