REKLAMA

POLIMEX-MOSTOSTAL: wyniki finansowe

2020-08-24 06:37
publikacja
2020-08-24 06:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_PxM_30.06.2020-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PxM_30.06.2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_PxM_-_rzetelnosc_sprawozdan_1H2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody ze sprzedaży 724 446 750 292 163 116 176 456
II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 30 883 -3 936 6 954 -926
III. Zysk / (strata) brutto 28 000 -17 512 6 304 -4 119
IV. Zysk / (strata) netto 24 347 -12 131 5 482 -2 853
V. Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 24 797 -12 131 5 583 -2 853
VI. Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym -450 0 -101 0
VII. Inne całkowite dochody netto -2 776 368 -625 87
VIII. Łączne całkowite dochody 21 571 -11 763 4 857 -2 766
IX. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 22 021 -11 763 4 958 -2 766
X. Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym -450 0 -101 0
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 032 -92 804 -2 259 -21 826
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 908 -6 112 -655 -1 437
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 57 578 -23 490 12 964 -5 524
XIV. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 44 638 -122 406 10 051 -28 788
XV. Aktywa trwałe razem 748 820 822 679 167 671 193 185
XVI. Aktywa obrotowe razem 1 044 195 891 439 233 810 209 332
XVII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 39 886 42 192 8 931 9 908
XVIII. Aktywa razem 1 832 901 1 756 310 410 412 412 425
XIX. Zobowiązania długoterminowe razem 288 441 264 140 64 586 62 027
XX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 789 989 759 720 176 890 178 401
XXI. Kapitał własny razem 754 471 732 450 168 937 171 997
XXII. Kapitał podstawowy 473 238 473 238 105 965 111 128
XXIII. Liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XXIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XXV. Średnia ważona rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 48 000 000 48 000 000 - -
XXVI. Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,105 -0,051 0,023600 -0,012000


'-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały
przeliczone po kursie 4,4660 (dla danych na 30.06.2020 roku) oraz 4,2585
(dla danych na koniec roku 2019), które zostały ogłoszone przez Narodowy
Bank Polski na dany dzień bilansowy,


-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4413
(dla danych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku) oraz 4,2520
(dla danych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku), które są
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank
Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport z przeglądu.pdfSkonsolidowany raport z przeglądu.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PxM 30.06.2020-sig-sig-sig-sig.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PxM 30.06.2020-sig-sig-sig-sig.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PxM 30.06.2020-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PxM 30.06.2020-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w I półroczu 2020 roku
Oświadczenie Zarządu PxM - rzetelność sprawozdań 1H2020-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu PxM - rzetelność sprawozdań 1H2020-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu Polimex Mostostal SA w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-21 Krzysztof Figat Prezes Zarządu
2020-08-21 Przemysław Janiszewski Wiceprezes Zarządu
2020-08-21 Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu
2020-08-21 Sławomir Czech Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki