REKLAMA

POLIMEX-MOSTOSTAL: wyniki finansowe

2017-08-28 07:49
publikacja
2017-08-28 07:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skonsolidowanego_SF_GK_PxM_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_PxM_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_wybor_bieglego_rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_rzetelnosc_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PxM_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2017-08-28
POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
kontakt@polimex-mostostal.pl www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. Przychody ze sprzedaży 1 133 970 1 271 926 266 980 290 361
II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 62 543 -43 416 14 725 -9 911
III. Zysk/(strata) brutto 48 537 -55 983 11 427 -12 780
IV. Zysk/(strata) netto 34 876 -51 856 8 211 -11 838
V. Zysk/(strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 34 702 -52 663 8 170 -12 022
VI. Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 174 807 41 184
VII. Inne całkowite dochody netto -1 025 -47 -241 -11
VIII. Łączne całkowite dochody 33 851 -51 903 7 970 -11 849
IX. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 33 677 -52 710 7 929 -12 033
X. Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym 174 807 41 184
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -342 889 39 266 -80 729 8 964
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -218 466 -51 106
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 281 187 -12 546 66 202 -2 864
XIV. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -61 920 27 186 -14 578 6 206
XV. Aktywa trwałe 878 869 885 658 207 943 200 194
XVI. Aktywa obrotowe 1 700 763 1 611 979 402 405 364 371
XVII. Aktywa 2 579 632 2 497 637 610 347 564 565
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 690 808 606 313 163 447 137 051
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 072 777 1 409 128 253 822 318 519
XX. Kapitał własny 816 047 482 196 193 079 108 995
XXI. Kapitał podstawowy 473 238 173 238 111 969 39 159
XXII. Liczba akcji zwykłych 236 618 802 86 618 802 - -
XXIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 220 044 216 86 618 802 - -
XXIV. Średnia ważona rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 40 750 000 40 750 000 - -
XXV. Zysk na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,158 -0,608 0,04 -0,14
XXVI. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,161 -0,367 0,04 -0,08


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały
przeliczone po kursie 4,2265 (dla danych na 30.06.2017 roku) oraz 4,4240
(dla danych na koniec roku 2016), które zostały ogłoszone przez Narodowy
Bank Polski na dany dzień bilansowy,


-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2474
(dla danych za okres od 1.01.2017 do 30.06.2017 roku) oraz 4,3805 (dla
danych za okres od 1.01.2016 do 30.06.2016 roku), które są średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w
ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF GK PxM 30.06.2017.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF GK PxM 30.06.2017.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PxM 30.06.2017.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PxM 30.06.2017.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku
Oświadczenie Zarządu - wybór biegłego rewidenta.pdfOświadczenie Zarządu - wybór biegłego rewidenta.pdf Oświadczenie Zarządu Polimex - Mostostal SA dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań.pdfOświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań.pdf Oświadczenie Zarządu Polimex - Mostostal SA w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PxM 30.06.2017.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PxM 30.06.2017.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w I półroczu 2017 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-25 Antoni Józwowicz Prezes Zarządu
2017-08-25 Andrzej Juszczyński Wiceprezes Zarządu
2017-08-25 Sławomir Czech Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki