REKLAMA

POLICE: wyniki finansowe

2014-05-15 06:52
publikacja
2014-05-15 06:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_1Q_2014.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 631 533 725 439 150 745 173 808
II. Zysk na działalności operacyjnej 20 113 39 585 4 801 9 484
III. Zysk przed opodatkowaniem 19 671 41 334 4 695 9 903
IV. Zysk netto 15 385 32 214 3 672 7 718
V. Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem 17 464 32 214 4 169 7 718
VI. Ilość akcji (w szt.) 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,22 0,43 0,05 0,10
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 014 70 654 8 596 16 928
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (30 838) (20 781) (7 361) (4 979)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 618 (50 440) 4 444 (12 085)
XI. Przepływy pieniężne netto razem 23 794 (567) 5 680 (136)
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 82 158 50 814 19 611 12 175
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 106 085 48 329 25 322 11 579
Na 31.03.2014 Na 31.12.2013 Na 31.03.2014 Na 31.12.2013
XIV. Aktywa trwałe 1 267 032 1 274 912 303 750 307 415
XV. Aktywa obrotowe 719 243 712 801 172 427 171 875
XVI. Zobowiązania długoterminowe 359 484 302 772 86 180 73 006
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 543 016 618 630 130 179 149 168
XVIII. Kapitał własny 1 083 775 1 066 311 259 817 257 116
XIX. Kapitał zakładowy 750 000 750 000 179 800 180 845
XX. Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli 96 420 96 416 23 115 23 248
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody ze sprzedaży 630 425 723 787 150 481 173 412
XXII. Zysk na działalności operacyjnej 27 056 40 296 6 458 9 655
XXIII. Zysk przed opodatkowaniem 28 960 39 832 6 913 9 543
XXIV. Zysk netto 23 904 31 025 5 706 7 433
XXV. Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem 23 904 31 025 5 706 7 433
XXVI. Ilość akcji (w szt.) 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,32 0,41 0,08 0,10
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 421 80 398 11 558 19 263
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (44 003) (20 543) (10 503) (4 922)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 940 (51 349) 6 431 (12 303)
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem 31 358 8 506 7 485 2 038
XXXII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 57 872 28 904 13 814 6 925
XXXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 89 365 35 492 21 331 8 504
Na 31.03.2014 Na 31.12.2013 Na 31.03.2014 Na 31.12.2013
XXXIV. Aktywa trwałe 1 094 606 1 103 787 262 414 266 152
XXXV. Aktywa obrotowe 687 605 665 060 164 842 160 364
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 268 287 200 798 64 317 48 418
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 506 159 584 188 121 343 140 863
XXXVIII. Kapitał własny 1 007 765 983 861 241 595 237 235
XXXIX. Kapitał zakładowy 750 000 750 000 179 800 180 845


Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie
ze wskazaną poniżej metodą przeliczania:•
poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień
okresu bilansowego: kurs na
31.12.2013 roku wynosił 1 EUR - 4,1472 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2013), kurs
na 31.03.2014 roku wynosił 1 EUR - 4,1713 PLN (tabela nr
062/A/NBP/2014), • poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie sprawozdawczym: kurs
średni w okresie 01.01.2013 – 31.03.2013 roku wynosił 1 EUR - 4,1738
PLN, kurs średni w okresie
01.01.2014 – 31.03.2014 roku wynosił 1 EUR - 4,1894 PLN. Przeliczenia
dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez
podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny 1Q_2014.pdfSkonsolidowany raport kwartalny 1Q_2014.pdf Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-14 Wojciech Naruć Wiceprezes Zarządu
2014-05-14 Rafał Kuźmiczonek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki