REKLAMA

POLENERGIA: WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2022 ROK

2023-03-08 19:47
publikacja
2023-03-08 19:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-08
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2022 ROK
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. („Grupa”) za 2022 rok.

Na wyniki finansowe Grupy osiągnięte w 2022 roku (w szczególności w drugim i trzecim kwartale) wpłynęła niespotykana do tej pory skala zmienności cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz trudna sytuacja w systemach elektroenergetycznych w Europie. Skutkowała ona między innymi znaczącym wzrostem kosztu profilu negatywnie wpływającym na marżę ze sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz wynik ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego i regulacyjnego Grupa osiągnęła wyższy wynik EBITDA w czwartym kwartale 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz utrzymała wynik EBITDA za cały 2022 rok na poziomie zbliżonym do wyniku EBITDA za rok 2021.

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 354,4 mln zł i był niższy o 6,8 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego głównie:

- niższy wynik na optymalizacji produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna („ENS”) w roku 2022 wobec bardzo pozytywnego wyniku osiągniętego w roku 2021,
- brak przychodów z systemu rekompensat ENS w związku z zakończeniem systemu wsparcia,
- niższy wynik na sprzedaży ciepła w ENS wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 w roku 2022 (kompensata rozliczeń dotycząca wyższych cen gazu została rozpoznana w grudniu 2021 roku),
- niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE (należących do Grupy oraz zewnętrznych) w konsekwencji istotnego wzrostu kosztu profilu oraz odchyleń wolumenowych produkcji aktywów od pozycji zabezpieczających sprzedaż.

Powyższe efekty zostały w znaczącym stopniu skompensowane przez wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, spowodowany wyższym wolumenem produkcji na skutek lepszych warunków wietrznych w pierwszym kwartale 2022 roku oraz wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Skorygowany wynik EBITDA Grupy w samym czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 110,0 mln zł i był wyższy o 31,2 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego głównie:

- wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych spowodowany wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- wyższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE (należących do Grupy oraz zewnętrznych) w konsekwencji wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i niższego wpływu kosztów profilu wiatrowego (względem zabezpieczonej ceny sprzedaży) oraz wyższego obsługiwanego wolumenu za sprawą wzrostu portfela projektów wytwórczych oraz w konsekwencji zawarcia porozumień z klientami częściowo kompensujących negatywną marżę wcześniejszych okresów 2022 roku,
- wynik na sprzedaży rozwiązań w zakresie energetyki prosumenckiej, w tym paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Powyższe efekty były częściowo skompensowane przez niższy wynik ENS wynikający z niższego wyniku na optymalizacji pracy elektrociepłowni (w związku z brakiem sprzyjających warunków rynkowych w 2022 r.) oraz niższego wyniku na sprzedaży ciepła wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 (kompensata rozliczeń dotycząca wyższych cen gazu została rozpoznana w grudniu 2021 roku).

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 162,0 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 25,2 mln zł. W samym czwartym kwartale 2022 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 54,3 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 15,9 mln zł. Zmiana skorygowanego zysku netto w okresie czterech kwartałów 2022 roku oraz w samym czwartym kwartale 2022 roku została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz znacznym wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia, wyższych stóp procentowych oraz wyższego wykorzystania instrumentów finansujących depozyty zabezpieczające dla transakcji zawartych na rynku regulowanym i rozliczenia z klientami.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy za 2022 rok, którego publikację zaplanowano na 30 marca 2023 roku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-08 Tomasz Kietliński Wiceprezes Zarządu
2023-03-08 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki